Entrepreneurship in

უკრაინა

Posted on

მეწარმეობის განვითარებამ უკრაინაში მიიღო ახალი ფორმები, რომლებიც ინტეგრირებულია გლობალურ ბიზნესში და სოციალურ ტენდენციებში. დღესდღეობით სამეწარმეო აზროვნება თანამედროვე ტექნოლოგიას იყენებს, ეყრდნობა ძლიერ შემოქმედებას და სოციალურ ორიენტაციას – ეს ყველაფერი შეუცვლელი კრიტერიუმებია დღევანდელ მრავალმხრივ და მაღალ კონკურენტულ რეალობაში. უკრაინაში მეწარმეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციებს შორისაა სოციალური საწარმოების ზრდა, ბიზნესის წამოწყება და ბიზნესის ინკუბატორების გაჩენა. ამჟამად უკრაინაში არ არსებობს […]

Entrepreneurship in

ესპანეთი

Posted on

მეწარმეობა განისაზღვრება ფართო მცნებებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი არ შემოიფარგლება კომპანიების შექმნით, არამედ მოიცავს სხვა დანარჩენი სფეროების საქმიანობას, როგორიცაა სოციალური მეწარმეობა, ხელოვნების და სპორტის სამყარო და მეცნიერება. Spain has a low percentage of entrepreneurs (5.1%), and this number is on a downward trend due to the crisis. However, half of new entrepreneurs are young […]

Entrepreneurship in

პორტუგალია

Posted on

    სიტყვა “სოციალური მეწარმეობა” თითქმის სრულიად უგულებელყოფილი და უცნობიც  კი იყო ბევრისთვის  90-იანი წლების შუა პერიოდამდე, როდესაც, აუცილებელი იყო შეგვევსო ის სიცარიელე, რასაც ვერ ფარავდა სახელმწიფო და კორპორაციები. მაგალითად, ეს იყო სოციალური საჭიროების სფეროები, ყველაზე დაუცველი თემების სასამართლო უფლებები და სუსტი ჯგუფებისთვის შესაძლებლობების შექმნა, როგორც ამას მარქსი განსაზღვრავს . მარქსის თანახმად, ეს პრაქტიკა აღქმული იყო […]

Entrepreneurship in

მოდლოვა

Posted on

ბიზნესის წარმატებული განვითარება მოლდოვას რესპუბლიკაში შეუძლებელია სათანადო სამართლებრივი ჩარჩოს გარეშე, რომელიც არეგულირებს მეწარმეობის საქმიანობას. ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს მეწარმეობის საქმიანობას, მათ შორის სოციალურ მეწარმეობას, არის მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი „მეწარმეობისა და საწარმოთა შესახებ“. ამის მიხედვით, “სამეწარმეო საქმიანობა” წარმოადგენს წარმოების საქმიანობას, სამუშაოების შესრულებას და მომსახურებების მიწოდებას, რომელსაც მოქალაქეები და მათი ასოციაციები ახორციელებენ დამოუკიდებლად, საკუთარი ინიციატივით, მათი სახელით, […]

Entrepreneurship in

იტალია

Posted on

მთელ იტალიაში, სოციალურ კულტურულ და მხატვრულ საწარმოებს, მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისთვის. სოციალური საწარმოები წარმოადგენენ დასაქმების მნიშვნელოვან შესაძლებლობას სამხრეთ იტალიაში, სადაც მესამე სექტორი შეადგენს  დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 18% . წვლილი, რომელიც ამ ტიპის საწარმომ შეიძლება მისცეს, ფუნდამენტურია იტალიის რეგიონების ზრდისა და განვითარებისთვის, ასევე, ადგილობრივი რესურსების გამოყოფისა და სამეწარმეო ბიზნესის გაძლიერებისათვის. ახალგაზრდების უმუშევრობა ამ ათწლეულის […]

Entrepreneurship in

საქართველო

Posted on

საქართველომ, როგორც პოტენციური ინვესტირების ადგილმა, ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდი ცნობადობა მოიპოვა. ქვეყანამ ქება დაიმსახურა რეფორმებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ გაბედული მიდგომისთვის. მართალია, ქვეყანამ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კორუფცია, თუმცა ჩვენმა მცირე და საშუალო ზომის მეწარმეობის სტრუქტურის კვლევამ გამოავლინა, რომ მათ მრავალი სერიოზული პრობლემა აქვთ, რომელთა მოგვარების გზა მთავრობას ჯერ კიდევ არ აქვს. […]

Entrepreneurship in

კვიპროსი

Posted on

ამჟამად ღრმა ტრანსფორმაციული სიახლეების ახალი ტალღის ფონზე, მეწარმეობა და ინოვაციები ეკონომიკური ზრდისა და კეთილდღეობის მთავარი გასაღებია. საერთაშორისო მეწარმეობისა და ინოვაციების ასპარეზზე პოზიციის მოპოვება და შენარჩუნება პრიორიტეტი ხდება ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც ცდილობს შექმნას საფუძველი მომავალი მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის. კვიპროსის რესპუბლიკა აცნობიერებს არსებულ შესაძლებლობებს და მიზნად ისახავს ჩამოაყალიბოს ის აუცილებელი პირობები, რომლებიც შესაძლებელს გახდის მის სამეცნიერო, მეწარმეობისა […]

Entrepreneurship in

ბელგია

Posted on

ინკლუზიური მეწარმეობის პოლიტიკა მიზნად ისახავს ყველა ადამიანს შესთავაზოს თანაბარი შესაძლებლობა, შექმნას მდგრადი ბიზნესი,სოციალური სტატუსის მიუხედავად. ეს მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა ევროპა 2020-ის სტრატეგიით გათვალისწინებული ჭკვიანური, მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის მიზნის მისაღწევად. ეს ასევე საშუალებაა ახალი ეკონომიკური გამოწვევებისადმი რეაგირების, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და სოციალური და ფინანსური პრობლემების წინააღმდეგ საბრძოლველად.ინკლუზიური მეწარმეობის პოლიტიკისა და პროგრამების მთავარ სამიზნეებს შორისაა ქალები, ახალგაზრდები, […]

Entrepreneurship in

ბელორუსი

Posted on

ბელორუსი ბოლო წლების განმავლობაში განიცდის არა მხოლოდ რაოდენობრივ, არამედ მეწარმეობის ხარისხობრივ ზრდასაც. კერძო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილი, დიდი ძალისხმევით მუშაობს მომსახურების სფეროს განვითარებისთვის. ამ მიმართულებით დაჩქარებული მუშაობა და კერძო სექტორის ინტერესები, გათვალისწინებულია მთავრობის მიერ, რომელიც შეიმუშავებს პროგრამას  სფეროს განვითარებისთვის 2025 წლამდე. ბელორუსის მთავრობა ხაზს უსვამს სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის ჯანსაღი და უწყვეტი დიალოგის დამყარების მნიშვნელობას. […]

Entrepreneurship in

სომხეთი

Posted on

სოციალური მეწარმეობა სომხეთში სოციალური მეწარმეობა არის ფართოდ კვლევითი კონცეფცია მთელ მსოფლიოში და ის ყურადღების ცენტრშია სოციალური მეცნიერებების კვლევების, ქცევითი მეცნიერებისა და მეწარმეობის კვლევის ფოკუსში. იგი მიზნად ისახავს სოციალური პრობლემების მოგვარებას სამეწარმეო პრაქტიკის საშუალებით. კონცეფცია ვითარდება მთელს მსოფლიოში, ისეთი პრობლემების მოგვარების მიმართულებით, როგორიცაა შიმშილი, სიღარიბე, ჯანმრთელობა, განათლება, მდგრადი ენერგია და სხვა საკითხები. სოციალური მეწარმეობა მიზნად ისახავს […]