Portugal

Het woord ‘sociaal ondernemerschap’ werd tot halverwege de jaren negentig bijna volledig genegeerd, of was zelfs onbekend. Toen het, net zoals in alle andere reeds genoemde contexten, nodig was om het gat te dichten op gebieden met sociale nood, juridische rechten van de meest achtergestelde gemeenschappen en het creëren van kansen voor zwakkere groepen. De winstgevende ondernemingen van de staat en commerciële bedrijven konden dit niet overbruggen, zoals gespecificeerd door Marques (2010: 4). Deze praktijk werd opgevat als een strategische en coherente manier, volgens dezelfde auteur, om de integratie en de professionele re-integratie, de integratie door de economie, te ondersteunen. Het model dat hiervoor werd gehanteerd was ‘Insertion Companies’, dat toen al in diverse andere Europese landen werd gebruikt. De mogelijkheden die voor het sociaal ondernemerschap werden gezien, brachten drie grote sociale probleemgebieden naar voren, zoals verwoord door Quintão (2004: 18): de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting; werkgelegenheid en sociaal-professionele plaatsing; en lokale en duurzame ontwikkeling. Met name ‘Insertion Companies’, droeg bij aan de introductie van het idee van ondernemerschap met een sociaal doel als instrument om armoede en werkloosheid te bestrijden (Quintão, 2008: 9).

“Gedefinieerd als entiteiten die zijn georganiseerd volgens de bedrijfslogica van de productie van goederen en diensten, in verschillende sectoren van economische activiteit en waarvan het doel is om sociaal en beroepsmatig achtergestelde mensen op de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door middel van de ontwikkeling van een productieve activiteit in een reële context”, onder vermelding van Quintão (2008: 3). Hij voegt er ook aan toe dat ze gestart zijn vanuit van een openbaar beleidsinitiatief van de overheid, met als doel innovatieve trends in sociaal beleid te introduceren.

Onder de verwijzingen van de auteurs moet de reeds gevestigde overgang van de sociale onderneming naar sociaal ondernemerschap en de opkomst ervan worden benadrukt, maar na verloop van tijd heeft sociaal ondernemerschap zich versterkt door middel van programma’s ter ondersteuning van de sociale economie en micro-ondernemingen. Vanuit het perspectief van Marques (2010 : 6) begon breder en met een minder beperkt beeld te gekeken te worden naar sociale ondernemingen.
Volgens Martins (2007) is er de afgelopen tien jaar veel veranderd in het Portugese sociale landschap doordat de interacties tussen de maatschappij en de zakenwereld zijn toegenomen als reactie op een welzijnssituatie die vaak niet dynamisch en ondoelmatig is/was bij het oplossen van sociale problemen.

Sociaal ondernemerschap is als een mentaliteit en een manier van zijn naar Portugal gekomen en het heeft zich in eerste instantie zichtbaar gemaakt in non-profitorganisaties, gevestigde bedrijven, via conventionele ondernemers, overheidsinstanties, etc. Sociaal ondernemerschap is momenteel hip en begrippen als flexibiliteit, innovatie, risico en creativiteit horen hierbij. Sociale ondernemers hebben vaardigheden ontwikkeld en tegenwoordig “beginnen ze bedrijven op basis van een duidelijke sociale missie, leven ze niet van medeleven of subsidies, gebruiken ze managementtools om hun sociale ondernemingen op te richten en te beheren, kortom, ze geloven en overleven volgens de concurrentie- en kwaliteitswetten” ( Martins, 2007), en er is al veel goed werk verricht door Portugese sociale ondernemers.

Santos, van ondernemingsschool Insead, wijst erop dat Portugal “zeer goede initiatieven” heeft, “een zeer belangrijke sociale sector heeft, met verschillende zeer relevante organisaties voor sociale ondersteuning” (geciteerd door Quedas, 2011). En veel is te danken aan particuliere organisaties die ondernemerschap bij mensen stimuleren en hen helpen hun ideeën te realiseren, zoals IES (Institute of Social Entrepreneurship) en CASES (António Sérgio Cooperative for Social Economy). Deze organisaties bieden voortdurend opleidingen, programma’s, financiële prikkels, partnerschappen, enz. op dit gebied, om de ondernemersactiviteit in Portugal te zien groeien.

Universiteiten hebben ook een relevante rol gespeeld in de ontwikkeling van deze sector in Portugal, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Daniel Traça stelt: “het belangrijkste doel is om de samenleving te beïnvloeden d.m.v. onze studenten” (geciteerd door Quedas, 2011), zoals Marques (2010: 4) stelt dat een van de grooste doelstellingen van sociaal ondernemerschap is de betrokkenheid van gemeenschappen bij een reeks activiteiten is die hun welzijn verbeteren.
In Portugal is ondernemerschap belangrijk in de sociale ontwikkeling en de huidige economieën, in termen van het scheppen van banen, innovatie en het creëren van welvaart. Het is nog steeds in toenemende mate een carrièrekeuze voor een goede en groeiende machtige sector.
Nationale kenmerken vormen echter obstakels voor deze situatie. Volgens Quintão (2004: 21) zijn de grootste obstakels: de grote afhankelijkheid van publieke financiering door particuliere organisaties voor maatschappelijke solidariteit; De samenstelling van de diensten sector wordt sterk gekenmerkt door de macht van religieuze instellingen; het bestaan van opleidings- en professionaliseringsbehoeften van organisaties uit de diensten sector; en de zwakke dynamiek van het maatschappelijk middenveld en collectieve actie.

Om deze feiten positief onder ogen te zien, heeft Portugal al een juridisch kader, (zij het gefragmenteerd) en zelfs instrumenten ontwikkeld om sociaal ondernemerschap te bevorderen (Quintão, 2004: 22), zoals de eerder genoemde “Social Employment Market” (MSE);het “Cooperative Development Program” (PRODESCOOP); wetgeving die IPSS (Private Social Solidarity Institutions) erkent; het “Patronage Statuut”; programma’s zoals Innovative Ideas Contests (gepromoot door IAPMEI – Institute for Support to Small and Medium Enterprises and Innovation, by NET – New Companies and Technologies S.A. en ANJE – National Association of Young Entrepreneurs); de lancering van Incubatiecentra; de ondernemersgidsen; CIS – Centrum voor sociale innovatie; CoopJovem – een ondersteuningsprogramma voor coöperatief ondernemerschap; en, onder andere, de oprichting van de Nationale Raad voor Sociale Economie en de Basiswet van de Sociale Economie – die onlangs unaniem goedgekeurd is in de Vergadering van de Republiek.
Ondanks al deze behaalde resultaten, heeft Portugal nog een lange weg te gaan in deze sector. Manuel Alves Martins van IES wijst erop dat in Portugal “individuele agenda’s nog vaak overlappen met de doelstellingen van de organisaties zelf. We leven nog steeds veel op eilanden, we hebben geen schaal, we hebben weinig impact ”(geciteerd door Quedas, 2011).

Het niveau van ondernemersactiviteit in het land is laag. Volgens gegevens van het GEM – Global Entrepreneurship Monitor-rapport, waarin in 2001 werd vastgesteld dat Portugal volgens Gaspar en Fé de Pinho (2007) op het negende plaats van onderen gezien van ondernemerschap stond, waarmee hij zijn positie uit 2004 verbeterde. Hiervoor wordt gewezen op geografische, historische, educatieve, culturele en economische redenen: “Het fenomeen van ondernemerschap in Portugal is zorgwekkend laag, grotendeels als gevolg van historische ontwikkelingen, de Portugese economie & samenleving en ook vanwege het lage niveau van innovatie en toegang tot kennis ”(Gaspar en Fé de Pinho, 2007: 21).

Samenvattend, en vanuit het perspectief van Quintão beschreven (2004: 21), worden de aanduidingen ‘sociale onderneming’ en ‘sociaal ondernemerschap in Portugal nog steeds erg weinig gebruikt. Volgens een studie van CIRIEC – ‘Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie Publique, Sociale et Coopérative’ (2000), lag deze sector in Portugal in nood, en kan worden gezegd dat het nog steeds in nood verkeert, “Noch het begrip zelf, noch zijn grenzen nog voldoende overeenstemming hebben bereikt om misverstanden te vermijden en controverse te verminderen”.