Μολδαβία

Η επιτυχημένη ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας δεν είναι δυνατή χωρίς ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη δραστηριότητα της επιχειρηματικότητας. Ο βασικός νόμος που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, είναι ο νόμος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με αυτό, η «επιχειρηματική δραστηριότητα» αντιπροσωπεύει τη δραστηριότητα παραγωγής, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιείται από πολίτες και τις ενώσεις τους ανεξάρτητα, με δική τους πρωτοβουλία, για λογαριασμό τους, με δική τους ευθύνη και υπό την κληρονομική τους ευθύνη προκειμένου να διασφαλιστεί μια μόνιμη πηγή εισοδήματος. “

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί ως φυσικό πρόσωπο – μεμονωμένος επιχειρηματίας ή ως νομικό πρόσωπο. Οι πιο κοινές οργανωτικές-νομικές μορφές είναι: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. μεμονωμένη επιχείρηση ; κοινή εταιρεία ;συνεταιρισμός παραγωγής ; επιχειρηματικός συνεταιρισμός; ομόρρυθμη εταιρεία; περιορισμένη συνεργασία. Το ίδρυμα που είναι αρμόδιο για την κρατική εγγραφή μεμονωμένων επιχειρηματιών και νομικών οντοτήτων είναι ο Οργανισμός Δημόσιων Υπηρεσιών (Τμήμα Εγγραφής και Αδειοδότησης Νομικών Μονάδων).

Όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, στον Νόμο περί Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων, τον Νοέμβριο του 2017, εισήχθη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Επιχείρηση, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Ιουνίου 2018. Έτσι, η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι επιχειρηματική δραστηριότητα με κύριο σκοπό την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων προς το συμφέρον της κοινότητας. Η δραστηριότητα κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να διεξαχθεί από κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης, εστιάζοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην παροχή ευκαιριών για άτομα σε μειονεκτούσες κατηγορίες του πληθυσμού, ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των τοπικών κοινοτήτων, μέσω της απασχόλησης, αναπτύσσοντας κοινωνικές υπηρεσίες προς το συμφέρον της κοινότητας, ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη.

Ο κατάλογος των τύπων δραστηριότητας κοινωνικής επιχειρηματικότητας καταρτίζεται από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις που εστιάζουν σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
• δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης, κατά προτεραιότητα, ατόμων από μειονεκτούσες κατηγορίες του πληθυσμού; 
• προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους με σκοπό την κοινωνική ένταξή τους;

• προώθηση των δυνατοτήτων πρόσληψης ατόμων από τις μειονεκτούσες κατηγορίες του πληθυσμού μέσω της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εργασίας, ενημέρωσης και επαγγελματικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης και κατάρτισης, παροχής συμβουλών και βοήθειας για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας;
• διεξαγωγή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ανισορροπιών μεταξύ των επιπέδων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης εντός των περιφερειών, ενίσχυση των χρηματοοικονομικών, θεσμικών και ανθρώπινων ευκαιριών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών, υποστήριξη της το έργο των τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών, με προσανατολισμό την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών και τον συντονισμό της αλληλεπίδρασής τους με εθνικές, τομεακές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές και προγράμματα;
• την παροχή και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και οικονομική βιωσιμότητα για την ανάπτυξη και επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών;
• προώθηση δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος;
• διαχείριση αποβλήτων με σκοπό τη μείωση τους και την επανεισαγωγή τους στο οικονομικό κύκλωμα, καθώς και για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος;
• προώθηση εθνικών δραστηριοτήτων προστασίας της κληρονομιάς;
• πραγματοποίηση τουριστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για αναψυχή και κοινωνικοποίηση;
• διεξαγωγή εξωσχολικών δραστηριοτήτων;
• διεξαγωγή δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγειονομικής περίθαλψης, της προστασίας και της κοινωνικής πρόνοιας, της ευημερίας και της κοινοτικής ανάπτυξης, εάν αυτές οι δραστηριότητες κατευθύνονται αποκλειστικά στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας, το μερίδιό τους στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κυμαίνεται από 10% έως 70%. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τονώνουν τον ανταγωνισμό, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εξαγωγών, προωθούν τη δημιουργία και την εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών. Σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ είναι πιο ευέλικτες, ανταποκρίνονται περισσότερο στις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Οι ΜΜΕ είναι η πιο διαδεδομένη μορφή επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο.