Moldavië

Succesvolle bedrijfsontwikkeling in de Republiek Moldavië is niet mogelijk zonder een adequaat wettelijk kader dat ondernemerschapsactiviteiten reguleert. De basiswet voor ondernemerschapsactiviteiten, met inbegrip van sociaal ondernemerschap, is de wet van de Republiek Moldavië inzake ondernemerschap en ondernemingen. Volgens deze wet vertegenwoordigt “ondernemersactiviteit” de activiteit van productie; “fabricage, uitvoering van werken en verlening van diensten uitgevoerd door burgers en hun verenigingen onafhankelijk, op eigen initiatief, namens hen, op eigen risico en onder hun patrimoniale verantwoordelijkheid om een permanente bron van inkomsten te garanderen”.

Volgens de wetgeving kan de ondernemersactiviteit worden uitgeoefend als individueel persoon – individuele ondernemer of als rechtspersoon. De meest voorkomende organisatorische rechtsvormen zijn: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; individuele onderneming; joint-stock bedrijf; productie coöperatie; ondernemerscoöperatie; algemeen partnerschap; commanditaire vennootschap. De instelling die bevoegd is voor de staatsregistratie van individuele ondernemers en rechtspersonen, is het Publieke diensten agentschap (afdeling Registratie en licentieverlening van juridische eenheden).

Wat sociaal ondernemerschap betreft, werd in november 2017 in de wet inzake ondernemerschap en ondernemerschap een apart hoofdstuk over sociaal ondernemerschap en sociaal ondernemen geïntroduceerd, dat op 24 juni 2018 in werking getreden is. Sociaal ondernemerschap is een ondernemersactiviteit waarbij de belangrijkste doel is om sociale problemen op te lossen in het belang van de gemeenschap. Sociaal ondernemerschap kan worden uitgevoerd door sociale ondernemingen en ondernemingen voor sociale integratie, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de levensomstandigheden en het bieden van kansen aan mensen in achtergestelde bevolkingsgroepen door de economische en sociale cohesie te versterken. Dit wordt ook gedaan op het niveau van lokale gemeenschappen, door het creëren van werkgelegenheid, door de ontwikkeling van sociale diensten in het belang van de gemeenschap en door de sociale inclusie te versterken.

De regering heeft een lijst opgesteld met soorten activiteiten op het gebied van sociaal ondernemerschap. De ondernemingen moeten zich richten op ten minste een van de volgende gebieden:
• het creëren van banen en werkgelegenheid, waarbij prioriteit gegeven wordt aan mensen uit kansarme bevolkingsgroepen;
• het beschermen en bevorderen van de rechten van mensen met een handicap en hun gezinnen met het oog op hun sociale integratie;

• het bevorderen van de mogelijkheden om mensen uit de kansarme bevolkingsgroepen in dienst te nemen door middel van arbeidsbemiddelingsdiensten, informatie en professionele begeleiding, begeleiding en opleiding, advies en hulp bij het starten van een ondernemersactiviteit;
• het uitvoeren van activiteiten die bijdragen tot de implementatie van het openbaar regionaal ontwikkelingsbeleid. Waaronder het verminderen van onevenwichtigheden tussen de verschillende niveaus van sociaaleconomische ontwikkeling in en tussen de regio’s, het versterken van financiële, institutionele en kansen van mensen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio’s, het ondersteunen van de werk van lokale overheidsinstanties en lokale autoriteiten, gericht op de sociaaleconomische ontwikkeling van plaatsen en de coördinatie van hun interactie met nationale, sectorale en regionale ontwikkelingsstrategieën en -programma’s;• het verstrekken en ontwikkelen van sociale diensten en bijdragen aan financiële duurzaamheid voor de ontwikkeling en uitbreiding van sociale diensten;
• het bevorderen van activiteiten op het gebied van milieubescherming;
• afvalbeheer om de hoeveelheid afval te verminderen en maximaal opnieuw in het economische circuit te introduceren, alsook om milieuverontreiniging te voorkomen;
• bevordering van activiteiten ter bescherming van het nationale erfgoed;
• realisatie van toerisme en sportactiviteiten voor recreatie en socialisatie;
• uitvoeren van buitenschoolse activiteiten;
• het uitvoeren van activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, bescherming en sociale bijstand, welzijn en gemeenschapsontwikkeling zolang deze activiteiten uitsluitend gericht zijn op het versterken van de economische en sociale cohesie en het vergroten van de sociale inclusie.

Het midden en klein bedrijf zijn kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Deze spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de economie van een land; hun aandeel in de vorming van het BBP varieert van 10% tot 70%. KMO’s dragen rechtstreeks bij tot het scheppen van banen, stimuleren de concurrentie, dragen bij tot de groei van de export en stimuleren de creatie en implementatie van innovaties en nieuwe technologieën. In vergelijking met grote ondernemingen zijn KMO’s flexibeler en reageren ze beter op de veranderingen in het ondernemingsklimaat en de groeiende marktvraag. KMO is de meest voorkomende bedrijfsvorm ter wereld.