Armenie

Sociaal onderschap in Armenie

Sociaal ondernemerschap concept waarover wereldwijd veel onderzoek gedaan wordt en verschijnt in de focus van sociaalwetenschappelijke studies, gedragswetenschappen en ondernemerschapsonderzoek. Het is erop gericht om sociale problemen door middel van het starten van ondernemingen op te lossen.
Het concept wordt wereldwijd ontwikkeld voor het oplossen van dringende sociale kwesties, zoals honger, armoede, gezondheid, onderwijs, duurzame energie, etc.. Sociaal ondernemerschap is niet gericht op het genereren van winst voor de eigenaren, maar vooral op het bereiken van de sociale missie. Het inkomen wat verdient wordt d.m.v. de activiteiten van ondernemer wordt meer gezien als een maatstaf om de onderneming in stand te houden zodat het de sociale missie kan blijven dienen.

Het concept is recentelijk in Armenië opgekomen, toen in 2005 de eerste sociae ondernemingen officieel werden opgericht. Sindsdien zijn er veel ondernemingen gestart ​​die aaneen sociale missie werken door middel van ondernemerschap. Hoewel sociaal ondernemerschap heel actueel is in het huidige Armenië, wordt het begrip bij het bredere publiek niet goed begrepen. In mijn persoonlijke werkervaring bij internationale liefdadigheidsorganisaties, ben vaak in landelijke en minder ontwikkelde gemeenschappen geweest en ik ben me bewust van de problemen waarmee mensen worden geconfronteerd. De projecten waar ik bij betrokken was, waren het stimuleren van ondernemerschap onder lokale mensen door middel van vermogensverschaffing, zakelijke kennis en mentorschap. Echter, is na een periode van jaren de gemeenschapsontwikkeling en transformatie echter niet zo zichtbaar geworden als gewenst was. De duurzaamheid en langdurige veranderingen voor gemeenschappen die door dergelijke liefdadigheidsgiften werden geïnitieerd, waren een van de belangrijkste zorgen van mij en mijn collega’s. Ik realiseerde me dat een ondernemende benadering de grote ontbrekende schakel van de keten was voor de probleemoplossing waarmee de gemeenschappen worden geconfronteerd, die de duurzaamheid en reproduceerbaarheid van de middelen die in de ontwikkeling van gemeenschappen worden geïnvesteerd, zal garanderen. Het is dan ook duidelijk geworden dat gemeenschappen voor een constante groei en ontwikkeling op zichzelf moeten vertrouwen in plaats van op goede doelen.

De ontwikkeling van sociaal ondernemerschap kan de regionale ontwikkeling van Armenië op een duurzame en langdurige manier bevorderen. Over de status van het concept sociaal ondernemerschap concept wordt in het land geen officieel onderzoek gedaan. Daarom zijn onze inspanningen vooral gericht op het verstrekken van baanbrekende analyses over het onderwerp en het neerzetten van een solide basis voor het toekomstige onderzoek.Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van de status van sociaal ondernemerschap in Armenië, operationele modellen, het heden & de vooruitzichten voor de toekomst en het beschrijven van de omgeving waarin het concept zich ontwikkelt. Om ons doel te bereiken werden verschillende sleutelconcepten en kenmerken in de academische literatuur geïdentificeerd. De belangrijkste methode was de vergelijking van primaire en secundaire gegevens. Dit werd gedaan aan de hand van gegevens die zijn verkregen van sociale ondernemingen die momenteel in Armenië actief zijn. De observatie-eenheden in dit onderzoek zijn sociaal ondernemers, mensen die sociaal ondernemerschap beoefenen en de door hen opgerichte juridische entiteiten, de sociale ondernemingen. Het onderzoek bespreekt ook de relaties tussen de belangrijkste actoren van het veld, zoals internationale ontwikkelingsorganisaties en donoren als financiers van sociale ondernemingen, sociale ondernemers in de gemeenschappen en begunstigden waarop de sociale missie van deze ondernemingen gericht is.
Het doel van mijn afstudeerwerk is om diepe en contextuele analyses te maken van sociaal ondernemerschap als een fenomeen voor academici, veldwerkers, en om waardevolle inzichten voor de samenleving te versterken.

De omgeving waarin in Armenië sociaal ondernemerschap ontwikkeld wordt.
Gedurende het bestaan van de Derde Armeense Republiek hebben internationale donoren een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het maatschappelijke middenklasse, democratie, vredesopbouw en de rechtsstaat in Armenië. Veel veldexperts hebben de belangrijke rol aangeduid van de internationale ontwikkelingsagentschappen zoals welwillende- en non-profitorganisaties bij de groei van de maatschappelijke middenklasse door middel van financiële &, technische bijstand, educatie en de ontwikkeling van de meest recente concepten van Armenië.

In een van de rapporten van velddeskundige (Tadevosyan, 2017) wordt de non-profitsector in Armenië vanaf 1991 beschreven in 3 ontwikkelingsfasen:
– ontwikkelend vanuit de hulp van ‘goede doelen’ in 1991-1998,
– periode van ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en democratie in 2000-2007,
– stichtingen die ontwikkelingsdiensten verlenen aan lokale gemeenschappen met het oog op de duurzaamheid in 2008-2016.

This image has an empty alt attribute; its file name is ze-l3_JtkBFQbew0eHsA6XIFauJZzMaR4tX454xsg01xzFTo4fidOaQfe3uzgz4yrKHGtCDEBslx11FHPjdNr84uXuh5VZP5ny7xZpFcrMBbQAZZftiWZ67OXfH4-sN55_SRQv_v

Bij het zoeken naar oplossingen voor lokale gemeenschappen en het oplossen van sociale problemen met de mentorschap en financiële steun van donororganisaties die in Armenië actief zijn, kan worden opgemerkt dat er nieuwe vormen van non-profitorganisatie-activiteiten en -taken zijn ontstaan. Aan de andere kant leunden maatschappelijke organisaties sterk op de financiële steun van internationale donororganisaties en begonnen ze steeds meer aan duurzaamheid en zelffinanciering te denken. Deze interne ontwikkeling binnen Armeense non-profit sectoren leidt tot nadenken over het ontwikkelen van financieel duurzame modellen voor maatschappelijke organisaties en stichtingen die zowel op lokaal niveau en landelijk opereren om hun missie voort te kunnen zetten als tegelijkertijd bij te dragen aan het oplossen van sociale problemen.

Internationale non-profitorganisaties, overheidsinstanties en donoren hebben een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap in Armenië. Een belangrijke rol van internationale donororganisaties bij de ontwikkeling van het concept van sociaal ondernemerschap was het begrijpen, financieren en promoten van sociale ondernemingen. Hiernaast van het van belang dat ze beschouwd werden als het terrein van de toekomst. Het was moeilijk om de sociale ondernemingen die in de periode 1991-2005 in Armenië actief waren te bepalen binnen de kaders van het huidige onderzoek, aangezien het concept toen nog niet wijdverspreid was, maar veel bedrijven en organisaties al wel betrokken waren bij sociaal ondernemerschap voor zelffinanciering en in de kaders van ontwikkeling van de gemeenschap.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5w2JA2aS4Mu4eCmakJt5biJaWrxeuEbrW_whXTeVbftDIb-AMWV4gF1_IY10t46OzZ4qnECYr7Q3XI7GEAbTNVOcfxjbv1D2edoW9zQSHTg8Bv55GMV9rM6RckR7FdfTvjoMi0f6

Op basis van een beoordeling van secundaire gegevens, komt er naar voren dat KASA, World Vision Armenia, USAID en vele andere donororganisaties in de loop van vele jaren aanwezig waren in gemeenschappen en constante steun gaven aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden. Ze waren met name betrokken bij de ondersteuning van het MKB, maar het concept van sociaal ondernemerschap was onder hen niet in omloop.

Op basis van de rapporten van de donororganisaties, secundaire analyses en interviews met experts, kwam naar voren dat het eerste initiatief ter bevordering van sociaal ondernemerschap in Armenië in 2005 was, gericht op het ondersteunen van financiële duurzaamheid en het verminderen van de afhankelijkheid van donoren van maatschappelijke organisaties. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië was de donor van het project en de Eurasia Partnership Foundation was de uitvoerende partner. De deelnemers volgden 6 maanden lang uitgebreide trainingen en kregen financiële steun om zelf sociale ondernemingen op te richten. Alle toen gevestigde sociale ondernemingen zijn tot nu toe succesvol, hoewel sommigen van hun missie hebben aangepast sociale onderneming naar een regulier bedrijf. Sindsdien is het aanbieden van uitgebreide trainingen, mentorschap en startkapitaal of beurzen toe te schrijven aan sociaal ondernemerschap-promotieprojecten van andere organisaties.

This image has an empty alt attribute; its file name is t4v6a-NNmVb3e-g99JSolmFQxm4HFgau_5OFTDwA0XWRKEw1OfXcV0hw4TlNpqO-nZnZUtnE_MyqGb7GANlxPj7ITQVIZa44gCKhuTKia4SHX8c9B9FMWfeKKaV2jKifv0ZPJ6QM

Sindsdien zijn donororganisaties en leden van het maatschappelijke middenklasse zelf meer gaan nadenken over de duurzaamheid van de fondsen van non-profitorganisaties en socoaal ondernemen als een model daarvan gaan zien. Het tweede grote door donoren geïnitieerde project dat gericht was op de oprichting van sociale ondernemingen in Armenië was “Livelihood Improvement through Fostered Employment (LIFE)” van USAID en Save the Children Armenia. Dit project richtte zich vooral op het bevorderen van gelijke kansen op werk en werkgelegenheid voor mensen met een handicap. De aanpak was om sociale ondernemingen voor werkinclusie op te zetten en hen samen te laten werken met het bedrijfsleven, stichtingen en lokale bestuursstructuren. Het project voorzag in beroepsonderwijs, opleidingen en beurzen om ‘WISE’ te worden. Hiernaast was er uitgebreid aandacht voor publieke bewustwording over manieren om de oprichting van dit soort sociale ondernemingen in Armenië te bevorderen.
De Britse raad in Armenië heeft met de financiële steun van de EU in 2014-2015 een ander project geïmplementeerd om het bewustzijn rondom sociale ondernemingen in Armenië te vergroten. Ook werd er binnen dit project deelgenomen aan de ontwikkeling van een concept voor sociaal ondernemen in Armenië. Community Development Through Social Entrepreneurship is een project dat wordt gefinancierd door de EU en Oostenrijk. Dit was een vorm van ontwikkelingssamenwerking, die er op gericht was om sociale ondernemingen op te zetten van en hierbij een conceptuele basis en financiering bood aan deelnemers in 8 marzes (regio’s). Als resultaat hiervan zijn er binnen het project 10 sociale ondernemingen opgericht en gefinancierd. Opgeleide deelnemers – ondernemers, geïnterviewd in het kader van dit onderzoek, benoemen de hoge waarde en het diepgaande begrip van het sociaal ondernemerschap- concept dat ze hebben opgedaan tijdens uitgebreide trainingen die ze gedurende 1 jaar hebben gevolgd.

Concluderend wil ik aangeven dat alle noodzakelijke determinanten van sociaal ondernemerschap beschikbaar waren binnen de representatieve steekproef. Onze bevindingen laten ook een hoge sociaaleconomische impact zien op lokale gemeenschappen waar sociale ondernemingen actief zijn. SE is een nieuwe opkomende sector binnen de Armeense economie en is in staat haar sociale missie te vervullen.

Bovenstaande informatie is gepresenteerd vanuit deze bron.