Partners

Dit project is tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking tussen de volgende organisaties:

ADVIT – Moldavie
www.voluntariat.md
https://www.facebook.com/ADVITMoldova

ADVIT / ICYE Moldova is onderdeel van het Nationale Comité van de ICYE Federatie.ADVIT Moldova is de officiële vermenigvuldigingsorganisatie van SALTO EECA en coördinator van de vrijwilligersbijeenkomsten in Moldovie.
ADVIT staat voor Associatie voor ontwikkeling, vrijwilligerswerk en Informatie voor jongeren. Wij zijn een niet-politieke, non-profit, niet aan de overheid verbonden organisatie, opgericht door en voor jongeren, om jongeren uit alle landen en de Moldavische jongeren te betrekken in de maatschappij, met en zonder professionele ervaring.
Onze belangrijkste activiteiten zijn:
– de dialoog en het contact tussen jongeren van over de hele wereld te bevorderen;
– gunstige voorwaarden te scheppen voor samenwerking tussen jongeren uit verschillende culturen en landen;
– de motivatie voor vrijwilligerswerk bij jongeren te ontwikkelen;
– informatie en jongereneducatie te bieden volgens de huidige aspecten van Europa;
– jongeren informeren op gebieden als: onderwijs, cultuur en sociale activiteiten.

ADVIT Moldova heeft een veel ervaring in EVS en andere vrijwilligersdiensten. Het personeel van ADVIT is sinds 2004 betrokken bij internationale vrijwilligersactiviteiten en heeft veel ervaring in het werken met lokale en internationale vrijwilligers. ADVIT Moldavië is naast de grootste EVS-contactpuntorganisatie in Moldavië, ook een uitzendende en ontvangende  organisatie van vrijwilligers, dus de ervaring is niet alleen enorm, maar ook divers en verschillende gebieden.

Youth Association Droni – Georgië
www.DRONIweb.org
https://www.facebook.com/droniorg/

Jeugdvereniging DRONI is een niet aan de overheid verbonden jongerenorganisatie die als missie heeft om ontwikkelen van een moderne, gezonde, goed opgeleide en perfecte samenleving te bevorderen. Om dit doel te vervullen voert de vereniging de educatieve en jeugdontwikkelingsprogramma’s uit. DRONI is opgericht in 2003 (en heeft de registratie bijgewerkt op 17.12.2010) en werkt voornamelijk op onderwijsgebied met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, studenten, leerkrachten, vluchtelingen).
De organisatie richt haar activiteiten voornamelijk op de Kaukasische regio en werkt samen met verschillende organisaties in Europa.
De organisatie verzorgt activiteiten op het gebied van:
– Mensenrechteneducatie en genderkwesties;
– Participatie van jongeren en actief burgerschap;
– Mediawijsheid en communicatie;
– Conflictpreventie en vredesopbouw;

DRONI is actief betrokken bij het Youth In Action Erasmus+ programma en sommige van deze projecten worden beschouwd als optimale werkmethodes (EVS on Bike, YE we can do it etc). DRONI is een activiteit die zich bezighoudt met jeugdzaken en is een van de eerste jongeren-NGO’s die bevordert vrijwilligerswerk, niet-formeel onderwijs, participatie van jongeren en actief burgerschap, evenals sectoroverschrijdende samenwerking. Sinds haar bestaan heeft de organisatie veel innovatieve internationale, nationale en lokale projecten geïmplementeerd.

CODEC staat voor Vereniging voor Europese Samenwerking, Ontwikkeling en Communicatie. De missie van onze organisatie is het promoten van Europees beleid en waarden die het economische en sociale welzijn van mensen over de hele wereld zullen verbeteren. Bij CODEC ontmoet je ontwerp denkers, projectmanagers, communicatiemedewerkers, onderwijsspecialisten en technologie- en sociale media-experts die kunnen reageren op de behoeften van je organisatie en de sociale uitdagingen begrijpen waaraan je wil werken.
Participatie vormt de kern van onze methodologie en staat centraal in onze creativiteit. Bij onze projecten en campagnes zijn mensen van alle leeftijden betrokken. We nemen een idee, delen het met belangrijke personen in het werkveld en stellen hen in staat actief betrokken te raken. Onze activiteiten zijn gebaseerd op het volgende principe: mensen toevertrouwen om het probleem van betekenis voor hen te definiëren, kennis op te doen erover, mogelijke oplossingen bedenken en vervolgens actie ondernemen om het probleem aan te pakken en verandering teweeg te brengen.

Het kernteam bestaat uit gespecialiseerd en veelzijdig personeel van verschillende nationaliteiten. Elke dag brengen ze hun specifieke expertise, diverse culturele inzichten en gezamenlijke inzet voor sociale verandering – bij alles wat we doen. Het wereldwijde netwerk van partners en medewerkers deelt onze participatieve methodologie en stelt ons in staat om overal ter wereld projecten te ontwikkelen.

Youth Mix – Armenië
www.youthmix.am
https://www.facebook.com/YouthMixNGO/

Youth Mix is een niet aan de overheid verbonden non-profit jongerenorganisatie, opgericht in 2013 en officieel geregistreerd in 2016 door een groep jonge enthousiastelingen die besloten hun inspanningen te bundelen en te werken aan gemeenschappelijke doelen. Ons werk is gebaseerd de niet-formeel leren methodologie, dit is in overeenstemming met de waarden en prioriteiten van de Europese Unie en we proberen de problemen van jongeren op verschillende gebieden op die manier op te lossen.
Het recht op definitieve afhandeling van elk probleem binnen de activiteiten van de organisatie en het beheer van de organisatie behoort tot het hoogste orgaan van de organisatie, de algemene vergadering. De Algemene Vergadering wordt eens in de twee jaar bijeengeroepen en bestaat momenteel uit jongeren onder de 30.
De missie: verbetering van de samenleving stimuleren door jongeren op te leiden, te inspireren en te mobiliseren en stimuleren om hun stem te laten horen, echte verandering te creëren door vrijwilligerswerk, niet-formeel onderwijs en actief burgerschap.
De visie: de toekomst vormgeven door het volledige potentieel van de jeugd te ontketenen, te bevorderen en te benutten.

De doelstellingen van “Youth Mix”:
– Het delen van respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van personen die tot minderheden behoren.
– Het aanmoedigen van jong ondernemerschap, activiteiten ondernemen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en hiervoor innovatieve benaderingen ontwikkelen.
– Het bevorderen actieve deelname van jongeren aan het sociale leven en het stimuleren van het vrijwilligerswerk onder jongeren.
– Het ontwikkelen van samenwerking tussen jongeren in Armenië en in het buitenland om gemeenschappelijke problemen aan te pakken, de praktische ervaringen te delen en wereldwijde acties te ondernemen.
– Het bijdragen aan intercultureel leren en de interculturele dialoog.
– Het ontwikkelen van niet-formeel onderwijs en de methodologie ervan te promoten.
– Het bijdragen aan het behoud van het milieu en het stimuleren van een actieve, gezonde levensstijl onder jongeren.
– Het delen van informatie over lopende en aankomende jeugdevenementen, projecten, seminars, trainingen, enz., Om het bewustzijn onder jongeren te vergroten en hen de kans te geven deel te nemen.
Kortom, al onze activiteiten zijn ontworpen door jongeren voor jongeren.

Ontwikkelcentrum Pangeya Ultima – Oekraïne
www.pangeya.com.ua
https://www.facebook.com/pangeyaultima/

Ontwikkelingscentrum Pangeya Ultima is een Oekraïense niet aan de overheid verbonden non-profitorganisatie (rond 2012 opgericht), bestaande uit jongeren, jeugdwerkers en deskundigen uit de derde sector. De belangrijkste missie is het bevorderen van de interculturele dialoog, het creëren van kansen voor persoonlijke ontwikkeling en emancipatie van mensen, het faciliteren van duurzame ontwikkeling van gemeenschappen.
De programma’s van de organisatie omvatten een reeks uiteenlopende onderwerpen waarvan de meest actieve thema’s  bevordering van actief burgerschap, zelfontwikkeling van mensen en gemeenschapsontwikkeling, media en communicatie, kunst en cultuur, stimulering van ondernemerschap (vooral sociaal-geneigde vormen van ondernemerschap), milieubescherming en ontwikkeling van toerisme zijn.
De activiteiten van de organisatie zijn vaak gebaseerd op niet-formeel onderwijs en er wordt regelmatig gebruik gemaakt van internationale mobiliteitsprogramma’s. Hiermee streeft de organisatie haar fundamentele missie na: het faciliteren van de interculturele dialoog. Deze missie is verankerd in het naam concept van de organisatie. De organisatie biedt intercultureel leren en stimuleert deelname aan projecten in de internationale context onder haar doelgroepen, die met name het Europese bewustzijn bevorderen.

De organisatie handelt veel op lokaal niveau en op landelijk niveau en heeft een behoorlijk profiel van internationale activiteiten. Plaatselijk is de organisatie vooral actief als een centrum van mobiliteit, niet-formeel onderwijs en zelfontplooiing, de deelnemers ontdekken hun individuele potentieel en helpen het potentieel van eigen gemeenschappen te benutten omwille van duurzame ontwikkeling en democratische transformatie in de samenleving. De organisatie bevordert actieve samenwerking en heeft tal van sterke partnerschappen met andere maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, internationale organisaties, overheidsinstanties en bedrijven tot stand gebracht.

Jongerencentrum “Fialta” – Wit Rusland
www. fialta.org
https://www.facebook.com/youthcenterfialta/

Centrum voor jeugdonderwijs “Fialta” werd opgericht op 17 februari 1995. Fialta’s missie is om degenen die in contact komen met de organisatie te helpen om bewust hun eigen levensstandaard te leren bepalen en een vrije en flexibele manier van denken te ontwikkelen. De fundamentele activiteiten van Fialta zijn seminars en trainingen voor jongeren die de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, actieve deelname en het betrekken van jongeren bij het oplossen van maatschappelijke problemen gestimuleerd wordt. De projecten van Fialta zijn gericht op jongeren (14-30 jaar), jeugdwerkers en specialisten van andere NGO’s.

Fialta werkt vanaf 2003 met het “Youth in action” / “Erasmus +” programma. Hierbij organiseerden ze projecten en namen ze deel aan uitwisselingen van jongeren, ontvingen en stuurden ze vrijwilligers naar andere landen. Leden van Fialta zijn jeugdleiders, trainers, die projecten voor jongeren op lokaal en internationaal niveau uitvoeren. Fialta maakt deel uit van het internationale netwerk “SALTOEECA-vermenigvuldigingsnetwerk” van het programma van de Europese Unie ‘Youth in action’ / Erasmus+ met als doel het bevorderen van niet-formeel onderwijs voor jongeren.

Geoclube is een jongerenvereniging die in 2000 is opgericht door een groep docenten en studenten van de middelbare school in het stadscentrum van Gondomar.
Het hoofddoel van de vereniging is het bevorderen van de actieve deelname in de gemeenschap en de betrokkenheid van jongeren bij het besluitvormingsproces van hun opleiding en hun toekomst. Bovenal streeft Geoclube – jeugdbeweging ernaar om kansen te creëren voor jongeren om actief te zijn, deel te nemen en speciale interesse te hebben in kwesties die rechtstreeks betrekking hebben op hun toekomst, zoals onderwijs, beleid, economie, democratie, sociale problemen, inzetbaarheid binnen de werkgelegenheid en milieu gerelateerde kwesties .
We hebben twee kantoren: een in het vrijwilligershuis van de gemeente Gondomar en een tweede in de parochie van União de Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim, waar we samenwerken om de kansen voor jongeren te bevorderen.

Onze belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 12 jaar tot jongvolwassenen tot 35 jaar oud en alle betrokkenen in de gemeenschap die betrokken zijn bij het onderwijssysteem: ouders, leerkrachten, begeleiders, maatschappelijk werkers etc.. Om op een efficiënte manier te werken hebben we partnerschappen opgezet met lokale particuliere en openbare instellingen van de lokale gemeenschap van Gondomar.
Met deze lokale partnerschappen willen we ons actieterrein uitbreiden door een geïntegreerde aanpak te bevorderen met de medewerking van alle instellingen en gemeenschappen om de actieve deelname en inclusie van jongeren en jongvolwassen in de samenleving te bevorderen. Dit proces zal de motivatie en de positieve verwachtingen van jongeren en volwassenen vergroten en hen het zelfvertrouwen geven dat nodig is om een betere toekomst en professionele kansen na te streven.

Associacio Cultural Tabala – Spanje
www.vopool.net/associacio-cultural-tabala/
https://www.facebook.com/Associaciotabala/

TABALA is een Spaanse culturele vereniging zonder winstoogmerk die bijdraagt aan het creëren van langdurige relaties tussen verschillende personen en organisaties. Onze organisatie promoot ideeën van ontwikkeling, inclusie en belang van vrijwilligers cultuur. Ook stimuleren we solidariteit en tolerantie om de sociale cohesie en samenwerking tussen de verschillende EU-landen te bevorderen.
De instelling richt zich op institutionele capaciteitsopbouw voor individuen en instellingen door middel van trainingsprogramma’s, conferenties, workshops en het creëren van partnerschappen met andere instellingen, zowel regionaal en internationaal, die een platform bieden voor het uitwisselen van ervaringen. Met als doel de kennis en capaciteiten van leiders te vergroten door onafhankelijk denken, sociale tolerantie, conflictbeheersing, vrije dialoog en leiderschap te versterken.

Onze doelgroepen zijn jonge werklozen en volwassen leerlingen uit Spanje. Het jeugdwerkloosheidscijfer in Spanje van 20-35 jaar is bijna opgelopen tot 60%. Gebrek aan motivatie is tegenwoordig een groot probleem, zelfs als de arbeidsmarkt hen  arbeidsmogelijkheden biedt door hen op verschillende manieren te betrekken. Het delen van ervaringen tussen hen en /of uit verschillende culturen, vanuit verschillende invalshoeken, kan een oplossing voor de korte en lange termijn opleveren.
Veel van onze medewerkers zijn immigranten of teruggekeerde Spaanse migranten die nu in de regio zijn gaan wonen. Er waren meer dan 4,5 miljoen migranten in Spanje, een aantal wat overeenkomt met 10% van de totale bevolking. Het aantal illegale immigranten dat in Spanje aankwam, steeg met 68 procent, de meerderheid kwam binnen via het Spaanse Noord-Afrika. Migranten en gastheren worden geconfronteerd met een culturele botsing, hierbij helpen onze activiteiten om op de een of andere manier deze culturele schok weg te werken en sociale participatie te bevorderen zodat er lokaal beter begrip voor elkaar ontwikkeld wordt.

PlanBe, Plan it Be it is een niet aan de overheid verbonden organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in Nicosia, Cyprus, die wordt gerund door een team van jeugdwerkers, projectmanagers en vrijwilligers. Een van de belangrijkste doelstellingen van “PlanBe” is om een bijdrage te leveren aan positieve maatschappelijke veranderingen door effectieve communicatie tussen jongeren, de interculturele en intergenerationele dialoog te bevorderen & door begrip tussen mensen te stimuleren. De missie van onze organisatie is het ontwikkelen en ondersteunen van het gebruik van niet-formeel onderwijs, het stimuleren van ondernemerschap, het stimuleren van creativiteit, het ondersteunen van milieubewustzijn, het bevorderen van democratie, mensenrechten en het ontwikkelen van solidariteit en tolerantie onder jongeren.

Onze belangrijkste focus is om het culturele erfgoed van Cyprus te promoten en jongeren dichter bij hun traditie, traditionele banen en de landbouw van ons eiland te brengen, en zo de generatiekloof tussen de oudere en de jongere generatie te verkleinen.
PlanBe is opgericht om jongeren uit heel Cyprus te ondersteunen in het kader van niet-formeel en informeel onderwijs. Samen met vrijwilligers uit heel Europa creëren we een vruchtbare bodem voor jongeren om hun doelen te bereiken, nieuwe vaardigheden op te doen, hun cultuur en cultureel erfgoed te leren kennen en (internationale) mobiliteit te promoten. We werken voor en met de jongeren. We moedigen hen aan betrokkenheid te zijn in de gemeenschap van Cyprus door innovatieve vrijetijdsactiviteiten mogelijk te maken, hun creativiteit te stimuleren en hun kansen te bieden verschillende vaardigheden te ontwikkelen. We ondersteunen jongeren bij het benutten en ontwikkelen van hun capaciteiten en om actief deel te nemen aan de visie van een verenigd Europa om de Europese samenwerking te bevorderen

Connecting Europe is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 2011 en was aanvankelijk “Work in progress” genoemd, gevestigd in Girifalco, een klein dorp in het hart van de regio Calabrië in Zuid-Italië.
Sinds de oprichting heeft Connecting Europe een netwerk opgebouwd wat kansen biedt aan jeugdorganisaties, instellingen en groepen, zowel in de publieke als in de private sector, waarvan meer dan 20 gemeenten actief zijn in de provincie Catanzaro.
Connecting Europe zet zich ook in voor het promoten van culturele evenementen, muziekwedstrijden, educatieve conferenties, bewustmakingscampagnes, boekpresentaties, vergaderingen en trainingen in multiculturele en multidisciplinaire projecten. Dergelijke activiteiten zijn gericht op studenten van zowel scholen als universiteiten, samen met een verscheidenheid aan evenementen op het gebied van sport, kunst, film en theater.
De bescherming en verdediging geweest van de rechten van minderheden, zoals migranten, holebi’s, mensen met een handicap, en die wordt gediscrimineerd vanwege zijn religie, etniciteit en sociale en economische achtergrond, is vanaf het begin een belangrijk onderwerp voor ons geweest. We organiseerden in juli 2018 een jongerenuitwisseling met als doel het bewustzijn over migranten te verspreiden en hen te betrekken in de lokale gemeenschap.
Als organisatie werken we aan het opbouwen van activiteiten rond de behoeften en belangen van de deelnemers, vooral jongeren, door gebruik te maken van formele en niet-formele leermethoden. Bovendien is elk project bedoeld om persoonlijke groei en professionele ontwikkeling te stimuleren.