სოციალური მედია

სოციალური ქსელები

Facebook www.facebook.com
Twitter www.twitter.com
Linkedin  www.linkedin.com
Google plus www.plus.google.com
Blogginheads.tv www.bloggingheads.tv
Storify www.storify.com
Instagram www.instagram.com

საინფორმაციო გრაფიკებისა და პრეზენტაციის უზრუნველყოფის საშუალებები

Powtoon www.powtoon.com
Prezi www.prezi.com
Fatpaint www.fatpaint.com
Infogr.am www.infogr.am
VISME www.visme.co
Vizualize.me www.vizualize.me