Cyprus

Op dit moment, aan de vooravond van een nieuwe golf waar innovaties een diepgaande transformatie doormaken, worden ondernemerschap en innovatie de belangrijkste motoren van economische groei en welvaart. Het verwerven en behouden van een positie in de internationale markt voor ondernemerschap en innovatie is een topprioriteit voor elk land dat ernaar streeft de basis te leggen voor een toekomst van veerkrachtige economische groei. De Republiek Cyprus erkent de kansen die in het verschiet liggen en is vastbesloten de noodzakelijke voorwaarden te creëren die de groei van het wetenschappelijk, ondernemerschap en innovatie-ecosysteem in Cyprus mogelijk maken. De benoeming van de eerste hoofd-wetenschapper voor Onderzoek en Innovatie, de totstandbrenging van het Cyprus onderzoek en innovatie kader, evenals een overvloed aan recente acties van de ministeries, tonen de bereidheid aan om het land in deze richting te transformeren. De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) verricht al twintig jaar het meest toonaangevende wereldwijde onderzoek naar ondernemerschap, dat alle geografische regio’s en economische niveaus bestrijkt. Het conceptuele raamwerk van GEM omvat een uitgebreide reeks indicatoren voor ondernemerschap, waardoor gedetailleerde profielen van ondernemerschap in elke deelnemende economie kunnen worden opgesteld. Deze omvatten de houding van samenlevingen ten opzichte van ondernemerschap, de kenmerken, motivaties en ambities van ondernemers en de kwaliteit van ondernemende ecosystemen in verschillende economieën. Het leidt ook gegevens over de omstandigheden van het ondernemersecosysteem van elk land af.

Licht werpen op de status van de ondernemersactiviteit, de kenmerken ervan en de factoren die erop van invloed zijn, is een belangrijke stap op weg naar het nemen van geïnformeerde en effectieve beleidsbeslissingen die rekening houden met het snel veranderende technologische, economische en sociale landschap.

Dit is het derde opeenvolgende jaar dat Cyprus deelneemt aan GEM. Op deze manier verzamelen ze retrospectieve gegevens die het mogelijk maken om veranderingen in het ondernemerslandschap van het land te identificeren. Het doel van het nationale GEM-rapport van dit jaar is om een inzichtelijk overzicht te geven van de veranderende dynamiek van het ondernemende ecosysteem van Cyprus in de afgelopen jaren, de identificatie van opkomende trends mogelijk te maken en de vergelijking met identieke statistieken op Europees niveau te bevorderen. De resultaten van GEM Cyprus 2018/2019 kunnen een krachtig instrument zijn om de beleidsvorming op het gebied van ondernemerschap en innovatie van Cyprus te informeren.

Positief is dat de maatschappelijke perceptie van ondernemerschap is verbeterd in vergelijking met de voorgaande jaren en een groter deel van de bevolking vindt dat succesvolle ondernemers een hoge status hebben (61,5% in 2017/2018, 67,6% in 2018/2019). Tegelijkertijd is de media-aandacht voor ondernemerschap toegenomen (van 50,5% in 2017/2018, naar 54,3% in 2018/2019). De verwachte impact van ondernemersactiviteiten op Cyprus met betrekking tot nieuwe banen is verbeterd. In vergelijking met voorgaande jaren voorziet een groter aantal ondernemers op Cyprus dat een of meer banen gaan ontstaan door hun ondernemersactiviteit in de volgende jaren (34% verwacht 1-5 nieuwe banen, 22,4% verwacht meer dan 6 banen). In 2018/2019 blijven de fysieke-,commerciële- en diensteninfrastructuur de belangrijkste sterke punten van het ondernemersecosysteem op Cyprus. Ondernemend onderwijs als aanvulling op het school onderwijs is dit jaar aanzienlijk verbeterd en wordt ook gezien als een kracht van het ecosysteem.

Ondanks deze verbeteringen is het zelfvertrouwen binnen de bevolking met betrekking tot hun capaciteiten om ondernemingsactiviteiten op te starten door de jaren heen afgenomen (52,4% in 2016/2017, 46,4% in 2017/2018, 45,9% in 2018/2019), terwijl de angst om te falen opmerkelijk hoog blijft, aangezien ongeveer een op de twee Cyprioten bang is voor mislukking als ze een onderneming zouden starten. Dit heeft een directe impact op de “Total Early-Stage Entrepreneurial Activity” (TEA) van Cyprus, de geregistreerde TEA-indexwaardes van de laatste 3 jaar laten een sterk dalende trend zien (12% in 2016/2017, 7,3% in 2017/2018, 3,9% in 2018/2019). In vergelijking met de voorgaande jaren is de beginnende ondernemersactiviteit voor een heel groot deel afgenomen (7,6% in 2016/2017, 3,6% in 2017/2018, 1,2% in 2018/2019). Moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot financiële middelen is een van de belangrijkste redenen voor het opgeven van het hebben van een eigen bedrijf, terwijl de genderkloof met betrekking tot de TEA van Cyprus door de jaren heen blijft bestaan. Het ondernemersecosysteem van het land laat de noodzaak zien om het onderwijs in ondernemerschap op schoolniveau te verbeteren, de zichtbaarheid van ondernemingsprogramma’s voor nieuwe bedrijven te verbeteren en de toegang van nieuwe bedrijven tot financiële middelen te vergroten.

Over het algemeen laten de resultaten van GEM 2018/2019 zien dat het ondernemende ecosysteem nog steeds wordt beïnvloed door de financiële recessie, terwijl Cyprus hier de laatste jaren uit aan het groeien is. Ondanks alle inspanningen om het aantal nieuw te starten bedrijven te vergroten, richt deze activiteit zich voornamelijk op de lokale markt. Het is echter noodzakelijk dat Cyprus het aantal transformationele ondernemers verhoogt dat wereldwijd disruptief kan zijn.

Verbetering van de toegang tot financiële middelen, met name voor beginnende en risicovolle ondernemingsinspanningen, is noodzakelijk om het potentieel van het land om te concurreren binnen de internationale ondernemersmarkt te verbeteren. Evenzo kan het verbeteren van onderwijs op schoolniveau gerelateerd aan ondernemen in hoge mate bijdragen tot het verminderen van faalangst, het minimaliseren van risico-ongelukken en het creëren van een ondernemersmentaliteit vanaf een vroeg stadium. In dezelfde lijn is er, hoewel er een verscheidenheid aan initiatieven van verschillende ministeries is om het start-up ecosysteem te ondersteunen en ondernemerschapsprogramma’s aan te bieden, momenteel een gebrek aan coördinatie tussen de initiatieven. Het aanstaande aanvullende beleid van het ministerie van Innovatie en Digitaal zou in de toekomst mogelijk alle relevante initiatieven kunnen coördineren. Bovendien zou het verbeteren van de integratie tussen de verschillende ondernemerschapsprogramma’s hun zichtbaarheid en effectiviteit kunnen vergroten.

GEM maakt het genereren van jaarlijkse gegevens over de ondernemerschapsstatus van Cyprus mogelijk en bevordert de vergelijking met verschillende andere landen. Het rapport van dit jaar biedt inzicht in de ondernemersactiviteit van Cyprus in de afgelopen drie jaar en maakt gebruik van Europese criteria om gemiddelde waarden aan te duiden. Op basis van deze resultaten worden beleidsaanbevelingen gedaan. We streven ernaar dat het rapport kan dienen als een nuttig instrument om de ondernemersactiviteit van het eiland te stimuleren.

GEM geeft elk jaar inzicht in het profiel van de ondernemers in de verschillende economieën die aan het onderzoek deelnemen. Dit omvat informatie over leeftijd, geslacht, motieven en opleiding. Door een licht te werpen op het profiel van ondernemers, krijgt je een beter begrip van hoe ondernemersactiviteit wordt geactiveerd en vormgegeven. Leeftijdsverdeling; de APS-steekproefomvang van GEM kijkt naar volwassenen tussen 18 en 64 jaar en kan dus informatie verschaffen over de mate waarin verschillende leeftijdsgroepen deelnemen aan beginnende ondernemersactiviteiten. Volgens de resultaten van dit jaar is het leeftijdsgroep 45-54 de leeftijdsgroep met de hoogste betrokkenheid bij TEA (5,2%), gevolgd door de leeftijdsgroepen 25-34 (4%) en 35-44 (4%). De resultaten van dit jaar laten zien dat alle leeftijdsgroepen een lager percentage ondernemersactiviteit hebben, wat het komt door het lagere TEA-percentage dat dit jaar is geregistreerd. Sommige leeftijdscohorten laten echter een onevenredige afname zien in vergelijking met vorig jaar. In vergelijking met de resultaten van 2016/2017 & 2017/2018, is het percentage van TEA-betrokkenheid van jongere leeftijdsgroepen in 2018/2019 verminderd. Een uitschieter hierin zijn de jongeren in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Onder hen werd in de voorgaande jaren de hoogste betrokkenheid van TEA geregistreerd (17,7% in 2016/2017 en 10,5% in 2017/2018). In 2018/2019 is de betrokkenheid van de leeftijdscohort van 25-34 jaar bij TEA echter met meer dan 50% verminderd.

In vergelijking met het Europese gemiddelde percentage is de ondernemersactiviteit onder de jonge leeftijdsgroepen van de bevolking van Cyprus ook aanzienlijk lager. Terwijl de hoogste betrokkenheid TEA in Europa wordt geregistreerd door de leeftijdsgroep 25-34 (11,2%) en de leeftijdsgroep 35-44 (8,8%), in Cyprus is het TEA-percentage van deze leeftijdsgroepen opmerkelijk veel lager. Tegelijkertijd werd in 2018/2019 bij de jongste leeftijdsgroep (18-24 jaar) het laagste percentage van beginnende ondernemersactiviteit in Cyprus geregistreerd. Over het algemeen laten de resultaten van dit jaar zien dat de betrokkenheid van jongere leeftijdsgroepen bij TEA af aan het nemen is. Hoewel deze lage betrokkenheid voor de leeftijdsgroep 18-24 ten dele kan worden toegeschreven aan de verplichte militaire dienst van mannen en de hoge interesse van jongeren in het hoger onderwijs, is de betrokkenheid van jongeren bij beginnende ondernemersactiviteiten op Cyprus aanzienlijk lager dan in de Europese gemiddelde waarde voor deze groep. De betrokkenheid van jonge generaties bij de ondernemersactiviteiten van een land brengt nieuwe ideeën met zich mee en kan aanzienlijk bijdragen aan het vergroten van het innovatievermogen van een land. Genderverdeling en motieven; In lijn met de resultaten van de voorgaande jaren, laten de resultaten van dit jaar zien dat zowel in Cyprus als in Europa mannen meer betrokken zijn bij TEA dan vrouwen. Hoewel het totale TEA-percentage in Cyprus in 2018/2019 is verlaagd, geven de resultaten aan dat bij zowel vrouwen als mannen beginnende ondernemersactiviteit met ongeveer 50% is verminderd. Ook is in 2018/2019 de verhouding tussen vrouwen en mannen in TEA 0,6, wat in lijn is met de verhouding in 2017/2018 en hoger is dan de verhouding in 2016/2017 (0,4). Dit jaar is de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke TEA’s in lijn met het overeenkomstige Europese gemiddelde percentage (0,6). Deze resultaten laten zien dat hoewel de genderverdeling in TEA-activiteiten de afgelopen twee jaar is verbeterd, er behoefte is aan verdere actie om ondernemerschap onder vrouwen op Cyprus te ondersteunen en te bevorderen.

Naast de percentages over mannelijke en vrouwelijke betrokkenheid bij beginnende ondernemersactiviteit op Cyprus en in Europa, omvat de TEA ook de motieven die hun ondernemersactiviteit stimuleren. In 2018/2019 op Cyprus geeft de meerderheid van de personen die bij TEA zijn betrokken hun ondernemersactiviteit gestart te zijn door een kans die ze hebben aangegrepen. In vergelijking met mannen zijn vrouwen op Cyprus echter eerder geneigd om ondernemingsactiviteiten te starten uit noodzaak. Deze trend is vergelijkbaar met de onevenwichtigheid tussen gendermotieven die in de Europese landen die aan GEM deelnemen, wordt vastgesteld. Ondernemerschap gedreven door een gegrepen kans hoger is voor mannen dan voor vrouwen en door noodzaak gedreven ondernemerschap hoger is voor vrouwen dan voor mannen. In Cyprus zijn in 2018/2019 4,8% van de houders van een postdoctorale of doctorale graad en 4,3% van de houders van een beroepsonderwijs / hogeschool diploma betrokken bij TEA. In Europa laten de resultaten van dit jaar zien dat 9,9% van de houders van postdoctorale en doctoraatsdiploma’s en 6,8% van de houders van diplma’s uit het beroepsonderwijs / hogescholen betrokken zijn bij TEA. In het jaar 2016/2017 waren er uitzonderlijke hoge percentages te zien; 14% van de postdoctorale / doctoraatsdiploma’s en 12,9% van de houders van een hogeschool / beroepsonderwijs-diploma waren betrokken bij TEA, terwijl in 2018/2017 9,2% van de postdoctorale / doctoraatsdiploma en 9,9% van de houders van een hogeschool / beroepsonderwijs diploma waren betrokken bij TEA. Samengevat, wordt de meest opmerkelijke afname in interesse in TEA door de jaren heen gezien in de bevolkingsgroep die middelbaar onderwijs of lager heeft genoten.