Կիպրոս

Ներկայումս խորքայնորեն փոխակերպող նորարարությունների նոր ալիքի ֆոնին ձեռներեցությունն ու նորարարությունը դառնում են տնտեսական աճի և բարգավաճման հիմնական շարժիչ ուժերը: Միջազգային ձեռներեցության և նորարարության ասպարեզում դիրքի ձեռքբերումն ու պահպանումը դառնում է գերակա առաջնահերթություն ցանկացած այն երկրի համար, որը ձգտում է ճկուն տնտեսական աճի ապագայի հիմք դնել: Կիպրոսի Հանրապետությունը գիտակցում է իր առջև դրված հնարավորության պատուհանը և վճռական է տրամադրված անհրաժեշտ պայմանների ձևավորման գործում, որոնք հնարավորություն կտան զարգացնել իր գիտական, ձեռնարկատիրական և նորարարական էկոհամակարգը: Հետազոտությունների և նորարարությունների առաջին գլխավոր գիտնականի նշանակումը, Կիպրոսի հետազոտությունների և նորարարությունների շրջանակի ստեղծումը, ինչպես նաև նախարարությունների կողմից վերջերս իրականացված գործողությունների մեծամասնությունը հավաստում են երկիրն այդ ուղղությամբ փոխակերպելու պատրաստակամությունը: Անցած քսան տարիների ընթացքում Ձեռներեցության համաշխարհային դիտարկիչը (GEM) ձեռներեցության վերաբերյալ համաշխարհային առաջատար ուսումնասիրություն է, որն ընդգրկում է աշխարհագրական բոլոր շրջանները և տնտեսական մակարդակները:

GEM-ի հայեցակարգային շրջանակը ընդգրկում է ձեռնարկատիրության վերաբերյալ ցուցանիշների համապարփակ մի շարք, ինչը թույլ է տալիս մասնակից յուրաքանչյուր տնտեսությունում կառուցել ձեռներեցության մանրակրկիտ պրոֆիլներ: Դրանք ներառում են ձեռներեցության նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը, ձեռներեցների առանձնահատկությունները, դրդապատճառներն ու ձգտումները և տարբեր տնտեսություններում ձեռնարկատիրական էկոհամակարգերի որակը: Այն նաև տվյալներ է ստանում յուրաքանչյուր երկրի ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի պայմանների վերաբերյալ:

Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավիճակի, դրա բնութագրերի, ինչպես նաև դրա վրա ազդող գործոնների վրա լույս սփռելը կարևոր քայլ է իրազեկ և արդյունավետ քաղաքականության մշակման որոշումներ կայացնելու գործում, որոնք հաշվի են առնում արագ փոփոխվող տեխնոլոգիական, տնտեսական և սոցիալական լանդշաֆտը: Սա արդեն երրորդ հաջողակ տարին է, ինչ Կիպրոսը մասնակցում է GEM-ին, այսպիսով՝ տրամադրելով հետահայաց տվյալներ, որոնք հնարավորություն են տալիս բացահայտել երկրի ձեռնարկատիրական լանդշաֆտի փոփոխությունները:

Այս տարվա GEM-ի ազգային զեկույցի նպատակն է խորը պատկերացում կազմել վերջին տարիներին Կիպրոսի ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի փոփոխվող դինամիկայի մասին, հնարավորություն ընձեռել սահմանելու վաղ միտումները և նպաստել դրանց համադրմանը եվրոպական մակարդակի նույնական չափումների համակարգի հետ: Կիպրոսի GEM-ի 2018-2019 թվականների արդյունքները կարող են հզոր գործիք ծառայել երկրի ձեռներեցության և նորարարության քաղաքականության մշակման մասին տեղեկացնելու համար:
Դրական տեսանկյունից նախորդ տարիների համեմատ ձեռներեցության նկատմամբ սոցիալական ընկալումները բարելավվել են, և բնակչության ավելի լայն շրջանակ ընկալում է, որ բարձր վարկանիշը պայմանավորված է հաջողակ ձեռներեցներով (2017-2018 թթ.՝ 61,5%, 2018-2019 թթ. ՝ 67,6%): Նմանապես, աճել է նաև ձեռներեցության նկատմամբ մեդիա ուշադրությունը (2017-2018թթ. ՝  50,5%, 2018-2019 թթ.՝  54.3%): Կիպրոսում նոր աշխատատեղերի ստեղծման տեսանկյունից ձեռնարկատիրական գործունեությունից ակնկալվող ազդեցությունը բարելավվել է: Նախորդ տարիների համեմատ Կիպրոսում ավելի մեծ թվով ձեռներեցներ, պայմանավորված իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կանխատեսում են հաջորդող տարիների ընթացքում մեկ կամ ավելի աշխատատեղերի ստեղծում (34%-ը ակնկալում է 1-5 նոր աշխատատեղ, 22,4%-ը ակնկալում է ավելի քան 6 աշխատատեղ): 2018-2019 թվականներին ֆիզիկական ենթակառուցվածքը և առևտրի ու ծառայությունների ենթակառուցվածքները շարունակում են մնալ Կիպրոսի ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի ամենակարևոր ուժեղ կողմերը: Այս տարի հետդպրոցական մակարդակում ձեռնարկատիրական կրթությունը զգալիորեն բարելավվել է և նույնպես ճանաչվել է որպես էկոհամակարգի ուժեղ կողմ:

Չնայած այս բարելավումներին, բնակչության համարձակությունը ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնելու հնարավորությունների նկատմամբ տարիների ընթացքում նվազել է (2016-2017 թվականներին՝ 52.4%, 2017-2018 թվականներին՝ 46.4%, 2018-2019 թվականներին՝ 45.9%), մինչդեռ ձախողման վախը շարունակում է զգալիորեն բարձր մնալ. երկու կիպրոսցիներից մեկը վախենում է ձեռնարկատիրական գործունեության ձախողումից: Սա ուղղակիորեն ազդում է Կիպրոսի «Վաղ փուլային ընդհանուր ձեռնարկատիրական գործունեության»(TEA) վրա, քանի որ գրանցված TEA ինդեքսի արժեքն ամենացածրն է վերջին երեք տարիների ընթացքում (2016-2017 թվականներին՝ 12%, 2017-2018 թվականներին՝ 7,3%, 2018-2019 թվականներին ՝ 3,9%): Նախորդ տարիների համեմատ նորաստեղծ ձեռնարկատիրական գործունեությունը մեծապես կրճատվել է (2016-2017 թվականներին`7,6%, 2017-2018 թվականներին` 3,6%, 2018-2019 թվականներին`1.2%): Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության դժվարությունները բիզնեսից դուրս գալու ամենակարևոր պատճառներից մեկն են, մինչդեռ Կիպրոսի TEA-ի հետ կապված գենդերային բացը տարիներ շարունակ պահպանվում է: Երկրի ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը կարիք ունի դպրոցական մակարդակում ձեռնարկատիրական կրթության հրատապ բարելավման, ինչպես նաև նոր ձեռնարկությունների համար հասանելի ձեռնարկատիրական ծրագրերի տեսանելիության կատարելագործման և նոր բիզնեսի՝ ֆինանսական ռեսուրսներին հասանելիության խթանման:

Ընդհանուր առմամբ, մինչ Կիպրոսը հեռանում է ֆինանսական անկման տարիներից, GEM-ի 2018-2019 թվականների արդյունքները ցույց են տալիս, որ նրա ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը դեռևս տուժած է: Չնայած իր նորաստեղծ գործունեությունը խթանելու բոլոր ջանքերին՝ այս գործունեությունը հիմնականում ուղղված է տեղական շուկային: Այնուամենայնիվ, Կիպրոսի համար անհրաժեշտ է ավելացնել վերափոխող ձեռներեցների քանակը, որը համաշխարհային մասշտաբով կարող է կործանարար լինել:

Հատկապես վաղ փուլային և բարձր ռիսկային ձեռնարկատիրական գործունեության համար ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության մեծացումը անհրաժեշտ է երկրի մրցակցային ներուժը միջազգային ձեռներեցության ասպարեզում բարելավելու համար: Նմանապես, դպրոցական մակարդակում ձեռնարկատիրական կրթության բարելավումը մեծապես կարող է նպաստել ձախողման վախի նվազեցմանը, ռիսկից խուսափելու կրճատմանը և վաղ փուլում ձեռնարկատիրական մշակույթի ձևավորմանը: Միևնույն ժամանակ, չնայած տարբեր նախարարությունների կողմից սկսնակ էկոհամակարգի աջակցման և ձեռներեցության ծրագրերի առաջարկման տարաբնույթ նախաձեռնություններին, ներկայումս դիրիժորության պակաս կա: Նորարարության և թվային քաղաքականության նախարարության առաջիկա տեղակալը հնարավոր է, որ հետագայում կհամակարգի բոլոր նմանատիպ նախաձեռնությունները: Բացի այդ, ձեռներեցության տարբեր ծրագրերում ներգրավման բարելավումը կարող է բարձրացնել դրանց տեսանելիությունն ու արդյունավետությունը:

GEM-ը հնարավորություն է տալիս Կիպրոսի ձեռնարկատիրական կարգավիճակի վերաբերյալ ստեղծել տարեկան տվյալներ և խթանել մի քանի այլ երկրների հետ դրանց համեմատությունը: Այս տարվա զեկույցը պատկերացում է տալիս վերջին երեք տարիների ընթացքում Կիպրոսի ձեռնարկատիրական գործունեության մասին և օգտագործում է եվրոպական միջին արժեքների ուղենիշներ: Հիմք ընդունելով այս արդյունքները, այն տալիս է քաղաքականության մշակման վերաբերյալ առաջարկություններ: Մենք հույս ունենք, որ զեկույցը կարող է օգտակար գործիք լինել կղզու ձեռնարկատիրական գործունեության խթանման համար:

Ամեն տարի GEM-ը պատկերացում է տալիս ուսումնասիրությանը մասնակցող յուրաքանչյուր տնտեսության ձեռներեցների պրոֆիլի վերաբերյալ: Սա ներառում է տարիքի, սեռի, դրդապատճառների և կրթության վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ձեռներեցների պրոֆիլի բացահայտումը ավելի հիմնավոր պատկերացում է տալիս, թե ինչպես է ձեռնարկատիրական գործունեությունը ձեռնակվում և ձևավորվում: GEM-ի APS տարիքային խումբը ներառում է 18-ից 64 տարեկան մարդկանց, և այդպիսով այն կարող է տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, թե որքանով են տարիքային տարբեր խմբեր ներգրավվում վաղ փուլային ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ: Այս տարվա արդյունքներով 45-54 տարեկան տարիքային խումբը TEA-ում առավելագույն ներգրավվածություն ունեցող խումբն է (5.2%), որին հաջորդում են 25-34(4%) և 35-44 (4%) տարիքային խմբերը: Այս տարվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ բոլոր տարիքային խմբերը ձեռնարկատիրական գործունեության ավելի ցածր ցուցանիշներ ունեն, ինչը այս տարի գրանցված TEA-ի ավելի ցածր մակարդակի արդյունքն է: Այնուամենայնիվ, որոշ տարիքային խմբեր անցած տարվա համեմատ ունեն անհամաչափ կրճատում: 2016-2017 և 2017-2018 թվականների արդյունքների համեմատությամբ 2018-2019թթ. կրճատվել է երիտասարդ տարիքային խմբերի TEA ներգրավվածության մակարդակը: Մասնավորապես, նախորդ տարիներին TEA-ի առավելագույն ներգրավվածությունը գրանցվել է 25-34 տարիքային խմբում (2016-2017 թվականներին`17.7% և 2017-2018-ին` 10.5%): Այնուամենայնիվ, 2018-2019 թվականներին 25-34 տարեկանների տարիքային խմբի ներգրավվածությունը TEA-ում նվազել է ավելի քան 50%-ով:

Եվրոպական միջին մակարդակի համեմատ Կիպրոսի ձեռնարկատիրական գործունեությունը նույնպես նկատելիորեն ավելի ցածր է բնակչության երիտասարդ տարիքային խմբերում: Թեև Եվրոպայում ամենաբարձր TEA ներգրավվածությունը գրանցված է 25-34 (11.2%) և 35-44 տարիքային խմբերի (8,8%) կողմից, Կիպրոսում այս տարիքային խմբերի TEA մակարդակը զգալիորեն ավելի ցածր է: Նմանապես, 2018-2019 թվականներին Կիպրոսում վաղ փուլային ձեռնարկատիրական գործունեության ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է ամենաերիտասարդ տարիքային խմբի շրջանում (18-24 տարեկան): Ընդհանուր առմամբ, այս տարվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ երիտասարդ տարիքային խմբերի TEA-ում ներգրավվածությունը նվազում է: Չնայած 18-24 տարեկանների տարիքային խմբի համար այս ցածր ներգրավվածությունը կարող է մասամբ վերագրվել տղամարդկանց պարտադիր զինվորական ծառայությանը և երիտասարդության բարձր ներգրավվածությանը երրորդային կրթության ոլորտում, Կիպրոսում վաղ փուլային ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ երիտասարդության ներգրավվածությունը զգալիորեն ցածր է համապատասխան եվրոպական միջին արժեքի համեմատ: Երիտասարդ սերունդների ներգրավումը երկրի ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ի հայտ է բերում թարմ գաղափարներ և կարող է էապես նպաստել ազգի նորարարական կարողությունների ընդլայնմանը: Գենդերային բաշխման ու դրդապատճառների վերաբերյալ նախորդ տարիների արդյունքներին համահունչ այս տարվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ և´ Կիպրոսում, և´ Եվրոպայում կանանց համեմատ տղամարդիկ ավելի շատ են ներգրավված TEA-ում: Չնայած 2018-2019 թվականներին Կիպրոսում TEA-ի ընդհանուր մակարդակը նվազել է, արդյունքները ցույց են տալիս, որ ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց շրջանում վաղ փուլային ձեռնարկատիրական գործունեությունը կրճատվել է մոտավորապես 50%-ով: Բացի այդ, 2018-2019 թվականներին TEA-ում ներգրավվածության կին-տղամարդկանց հարաբերակցությունը 0,6 է, ինչը հավասար է 2017-2018թթ. արդյունքին և ավելի բարձր է, քան 2016-2017թթ. հարաբերակցությունը (0,4): TEA-ում ներգրավվածության բնագավառում այս տարվա կին-տղամարդ հարաբերակցությունը նույնպես հավասար է եվրոպական համապատասխան միջին ցուցանիշին (0,6): Այս արդյունքները ընդգծում են, որ թեև վերջին երկու տարիների ընթացքում TEA-ի գործունեության մեջ գենդերային բաշխումը բարելավվել է, Կիպրոսում կանանց շրջանում ձեռներեցության աջակցման և առաջխաղացման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել հետագա գործողություններ:

Բացի Կիպրոսում և Եվրոպայում տղամարդկանց և կանանց վաղ փուլային ձեռնարկատիրական գործունեության ցուցանիշներից, այն նաև ներառում է նրանց ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու դրդապատճառները: 2018-2019 թվականներին Կիպրոսում TEA-ում ներգրավված անձանց մեծամասնությունը իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը կապում է հնարավոր դրդապատճառների հետ: Այնուամենայնիվ, Կիպրոսում տղամարդկանց համեմատ կանայք ավելի հավանական է, որ անհրաժեշտությունից դրդված զբաղվեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Այս միտումը նման է GEM-ին մասնակից եվրոպական երկրներում հայտնաբերված սեռ-դրդապատճառ անհամապատասխանությանը, քանի որ հնարավորությունից դրդված ձեռներեցությունը ավելի բարձր է տղամարդկանց շրջանում, քան կանայք, իսկ անհրաժեշտության վրա հիմնված ձեռներեցությունը ավելի բարձր է կանանց մոտ: 2018-2019 թվականներին Կիպրոսում ասպիրանտների կամ դոկտորի աստիճան ունեցողների 4.8%-ը և բակալավրի/քոլեջի աստիճան ունեցողների 4.3%-ը ներգրավված են TEA-ում: Եվրոպայում այս տարվա արդյունքները ցույց են տալիս, որ ասպիրանտների և դոկտորի աստիճան ունեցողների 9,9%-ը և բակալավրի / քոլեջի աստիճան ունեցողների 6.8%-ը ներգրավված են TEA-ում: Մասնավորապես, 2016-2017 թվականներին ասպիրանտի / դոկտորի աստիճանի ունեցողների 14%-ը և քոլեջի / բակալավրի աստիճան ունեցողների 12,9%-ը ներգրավված են եղել TEA-ում, մինչդեռ 2018-2017 թվականներին՝ համապատասխանաբար 9.2% և 9,9% -ը: Ինչպես ամփոփված է Գծապատկեր 3.14-ում, տարիների ընթացքում առավել նկատելի անկում գրանցվում է ավագ դպրոցի կամ ավելի ցածր մակարդակի կրթություն ստացած բնակչության խմբում: