Italië

Over het algemeen lijken sociaal-culturele en artistieke ondernemingen in heel Italië een behoorlijk groot potentieel te hebben voor de algemene ontwikkeling van lokale economieën. Sociale ondernemingen vormen een belangrijke kans op werkgelegenheid in Zuid-Italië, waar de derde (diensten) sector werkgelegenheid biedt aan 18% van het totale aantal werknemers in Zuid-Italië (dit is voornamelijk, net als in de rest van Italië, vrijwilligerswerk). De bijdrage die dit type onderneming kan leveren, is van fundamenteel belang voor de groei en ontwikkeling van de Italiaanse regio’s, waarbij lokale middelen worden gebruikt en ondernemingszin wordt versterkt. Met het innovatieve karakter van het ondernemersmodel dat wordt belichaamd, biedt het duurzaamheid aan de “tout court” voor economische ontwikkeling. Jeugdwerkloosheid is een van de belangrijkste economische en sociale uitdagingen van dit decennium voor veel EU-lidstaten, waaronder ook Italië. Jongeren in de zuidelijke regio’s van Italië staan voor een grotere uitdaging bij vinden van een passende baan.

In Campanië, Sicilië, Sardinië, Basilicata en Calabrië bedroeg de jeugdwerkloosheid meer dan 50%. Bovendien is de jeugdwerkloosheid de afgelopen tien jaar in elk van deze regio’s erger geworden. In 9 van de 20 regio’s is de jeugdwerkloosheid meer dan verdubbeld. Langdurige werkloosheid kan voor individuen ernstige langetermijn gevolgen hebben, zoals een lager inkomen, een grotere kans op werkloosheid in de toekomst en sociale uitsluiting. Inclusief en sociaal ondernemerschap zal geen wondermiddel zijn om het probleem van de jeugdwerkloosheid op te lossen, maar het kan een onderdeel zijn van de oplossing op beleidsniveau. Sociale ondernemingen zijn een vrij recent fenomeen in Italië: 65% van de non-profitorganisaties werd opgericht na de jaren 90. Maar sindsdien hebben relaties, partnerschap en planning zich versterkt, met een nieuwe ervaringen en relatienetwerken.

Ondersteuning voor jeugdondernemerschap geniet in Italië veel aanzien dankzij een reeks “nationale jeugdplannen”. Aan de hand van deze plannen zijn er verschillende belangrijke instellingen opgericht, zoals de afdeling Jeugd en het Fonds voor jeugdbeleid. Beleidsmaatregelen op EU-niveau, zoals het Europees Sociaal Fonds, het jongeren werkgelegenheidsinitiatief en de jongerengarantie, versterken de nationale inspanningen en helpen regio’s, provincies en lokale autoriteiten te betrekken bij het bevorderen en ondersteunen van ondernemerschap bij jongeren. Recente inspanningen om de regelgeving te stroomlijnen, werpen hun vruchten af in termen van een vereenvoudigd proces van bedrijfsregistratie.

Dit zal verder worden verbeterd met recente wetgeving die de mogelijkheden vergroot om online alles te regelen zodat via die weg aan de wettelijke vereisten voldaan kan worden. Jeugdondernemers behoren waarschijnlijk tot de groep die het meest zullen profiteren van deze inspanningen. Jongeren hebben doorgaans toegang tot een breed scala aan ondersteuning bij het ondernemerschap. Ondernemerschapstraining buiten het formele onderwijssysteem is goed toegankelijk voor jongeren, vooral voor jonge ondernemers met innovatieve bedrijfsprojecten. Ook zijn coaching en mentoring beschikbaar, vaak gekoppeld aan een training als onderdeel van een geïntegreerd pakket. Hiernaast verbetert de toegang tot startersfinanciering voor jonge ondernemers door twee recente ontwikkelingen: een snelle groei van online crowdfunding websites en recente wijzigingen in de regelgeving om een ​​microfinancieringssector te creëren. De overheid is gebaat bij een zeer actieve niet-gouvernementele sector, met zowel private als publieke organisaties. Veel organisaties en bedrijfsverenigingen spelen een belangrijke rol bij het betrekken van jongeren bij ondernemerschap, door potentiële jeugdondernemers informatie en hulpbronnen over ondernemerschap te bieden, ondernemerschapstrainingen aan te bieden en de toegang tot financiering bij het opstarten van een bedrijf te vergemakkelijken.
Ondanks de vele sterke punten in de ondersteuning van jongerenondernemerschap in Italië, wordt het ondersteuningssysteem belemmerd door het ontbreken van een algemene strategie. Als gevolg hiervan zijn veel van de inspanningen van de overheid eenmalige interventies. In plaats van ze een plek te geven in een gecoördineerd systeem waarbij al deze de verschillende acties elkaar aanvullen. Dit wordt verder bemoeilijkt door het bestuurssysteem van meerdere niveaus in Italië, waarbij de meeste ondersteuningsprogramma’s voor ondernemerschap op lokaal niveau worden uitgevoerd. Dit resulteert in een ongelijk systeem waarbij de hoeveelheid en kwaliteit van de ondersteuning sterk verschilt per regio. De algemene aanpak voor de ondersteuning die moet leiden tot projecten voor de ondersteuning van jeugdondernemerschap is grotendeels gericht op innovatieve projecten. Deze benadering heeft voordelen, aangezien innovatieve projecten waarschijnlijk de meeste banen zullen creëren. Veel jongeren passen echter niet in dit profiel en hebben daardoor een stuk minder mogelijkheden om toegang te krijgen tot ondersteuning bij het starten van hun onderneming.

Met een NEET-percentage van meer dan 15% in 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat) , is er een grote groep jongeren die te weinig wordt bediend door het huidige ondersteuningssysteem voor jeugdondernemerschap in Italië. Een van de meest effectieve manieren om ondernemerschap te bevorderen en de ontwikkeling van ondernemersgeest en -vaardigheden te ondersteunen, is door middel van ondernemerschapsonderwijs binnen het gevestigde schoolsysteem. Deze manier van werken is in Italië in een van de allereerste stadia van implementatie. Er is behoefte aan opschaling van de lopende experimenten, zodat meer jongeren gaan leren wat ondernemerschap is, wat het potentieel voor hen is als zijnde loopbaanoptie en een aantal basisvaardigheden op het gebied van ondernemerschap kunnen verwerven. Bovendien hebben leraren en ander personeel momenteel geen opleiding om de basis beginselen van ondernemerschap te onderwijzen. Bovendien zijn er weinig rolmodellen in ondernemerschapslandschap voor jongeren, vooral  voor kansarme jongeren.

Er was weinig bewijs dat jongeren worden blootgesteld aan rolmodellen, tenzij ze al bij een of andere vorm van ondernemerschapsondersteuning betrokken zijn. Buiten deze programma’s worden succesverhalen van jonge ondernemers niet breed gepromoot. Toegang tot financiering blijft voor veel jonge ondernemers een uitdaging. Microfinanciering is in Italië onderontwikkeld, grotendeels doordat er pas relatief recent goedkeuring is vanuit wetgeving die dit toestaat.
Jongeren starten doorgaans kleinschalige ondernemerschapsprojecten en zijn daarom vaak te riskant en te klein voor leningen bij een bank. Ze hebben weinig andere opties om kleine leningen te krijgen. Monitoring en evaluatie worden niet breed gebruikt om meer te weten te komen over de impact en doeltreffendheid van openbare programma’s voor ondernemerschap. Dit geldt met name op lokaal niveau, waar veel van de ondersteuning wordt geleverd. Het is daarom moeilijk voor beleidsmakers om te begrijpen welke acties goed werken en welke niet.

De volgende acties worden aanbevolen als de belangrijkste prioriteiten waar actie op ondernomen moet worden om het ondersteuningssysteem voor jeugdondernemerschap in Italië te versterken:
1. Ontwikkel een nationale strategie en een actieplan voor jeugdondernemerschap;
2. Versterk het ondernemerschapsonderwijs in het hele schoolsysteem, bij beroepsopleidingen en in het hoger onderwijs;
3. Bevorder rolmodellen voor jonge ondernemers; en
4. Een netwerk van ‘one-stop-shops’ creëren die een centraal toegangspunt bieden voor jongeren die op zoek zijn naar informatie en ondersteuning met betrekking tot het opzetten van een bedrijf of het aan de slag gaan als zelfstandige.
Andere veelgebruikte maatregelen om ondernemerschap te onderzoeken zijn de maatregelen die zijn ontwikkeld door de Global Entrepreneurship Monitor.

Twee bijzondere groepen zijn het opkomend ondernemerschap en het percentage nieuw opgestarte bedrijven. Deze worden beide gemeten met behulp van een (eenzelfde) enquête die in bijna 100 landen afgenomen wordt. Het opkomend ondernemerschapscijfer wordt gedefinieerd als het aandeel van de volwassen bevolking (in de leeftijd 18 tot 64 jaar) dat actief betrokken is bij het opzetten van een bedrijf waarvan zij eigenaar of mede-eigenaar zullen zijn; dit bedrijf heeft meer dan drie maanden geen salarissen, lonen of andere betalingen aan de eigenaren uitgekeerd. Het percentage van de nieuwe ondernemers dat eigenaar is van een nieuwe onderneming is het aandeel van de volwassen bevolking dat momenteel eigenaar/manager is van een nieuw bedrijf en dat gedurende meer dan drie maanden, maar niet meer dan 42 maanden salarissen, lonen of andere betalingen aan de eigenaren heeft uitgekeerd. In vergelijking met andere EU-landen zijn in Italië maar weinig mensen actief betrokken zijn bij het opzetten of runnen van een nieuw bedrijf. In de periode 2009-2013 probeerde minder dan 2% van de volwassenen en 3% van de jongeren in Italië actief om een bedrijf op te starten. Dit was het op twee na laagste percentage in de EU. Tegelijkertijd was slechts 1,5% van de volwassenen en iets meer dan 2% van de jongeren eigenaar van een nieuw bedrijf.

Deze aantallen waren de laagste in de EU. Deze twee maatstaven voor ondernemerschapsactiviteit schetsen een ander beeld dan de percentages voor zelfstandigen. Het percentage zelfstandigen gaat over het algemeen over mensen aan die alleen zichzelf of een zeer klein aantal mensen in niet-opgerichte bedrijven in dienst hebben. Door het opkomende ondernemerschap en startende bedrijfseigenaren worden de mensen die bezig zijn met het opzetten van een bedrijf of die onlangs een bedrijf hebben opgericht, gestimuleerd. Het percentage ondernemerschap in wording en het percentage eigendom van nieuwe bedrijven zijn dus meer verwant aan een maatstaf voor doorstroming of instroom, terwijl het percentage zelfstandigen een maatstaf is voor het aantal zelfstandigen. Het lage percentage opkomend ondernemerschap en het lage percentage nieuwe ondernemers in Italië is enigszins verrassend gezien het hoge percentage zelfstandigen onder jongeren en het feit dat de Italiaanse economie sterk afhankelijk is van kleine bedrijven – bijna de helft van de beroepsbevolking is werkzaam in ondernemingen met minder dan 10 medewerkers. Ondanks deze lage percentages over de vroege stadia van het ondernemersproces, lijkt er in Italië een onbenut potentieel voor ondernemerschap te zijn.

Uit het Eurobarometer-rapport van 2012 blijkt dat 44% van de bevolking van Italië liever als zelfstandige werkt dan ergens als werknemer in dienst te zijn. Dit percentage is hoger dan het EU-gemiddelde (37%) (EC, 2012). De twee meest genoemde redenen om de voorkeur te geven aan zelfstandig ondernemerschap waren een voorkeur voor persoonlijke onafhankelijkheid en zelfontplooiing (62%) en de vrijheid om zelf je plaats en tijd te kunnen kiezen om te werken (31%).

Het percentage jongeren dat als zelfstandige werkzaam is in Italië is aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde. Dit komt overeen met een economie die is gebaseerd op de kleine bedrijfssector. In totaal was 22,2% van de werknemers in Italië in 2014 werkzaam als zelfstandige, vergeleken met 14,4% van de werknemers in de rest van de EU. Ondanks dit is het percentage zelfstandigen de afgelopen tien jaar gedaald, van 24,0% in 2005 tot 22,2% in 2014. Vooral jongeren lijken belangstelling te hebben voor het werken als zelfstandige. Ook blijken zij het meest actief te zijn hierin. In 2014 bedroeg het percentage jongeren die als zelfstandige werkzaam waren in Italië 13,5%. Hoewel dit slechts iets meer is dan de helft van het aantal volwassen wat actief is als zelfstandige, is het bijna driemaal het EU-gemiddelde.
Er zijn echter nog steeds verschillende problemen die ervoor zorgen dat de Italiaanse sociale economie niet van de grond komt.
De belangrijkste problemen hebben betrekking op het leidinggeven aan personeel, management, erfgoed en de toegang tot krediet. Italiaanse sociale ondernemingen zijn sterk afhankelijk van overheidsfinanciering, wat onvermijdelijk ernstige belemmeringen oplevert bij het garanderen van vergoedingen voor beroepsmensen en medewerkers, aangezien betalingen door overheidsinstanties niet op regelmatige of doorlopende basis plaatsvinden. Italiaanse sociale ondernemingen kunnen daardoor geen langdurige relaties onderhouden met gekwalificeerd personeel waardoor een hoog personeelsverloop onvermijdelijk is. Het organisatiemodel is kwetsbaar en onstabiel: de capaciteit van non-profitorganisaties om werknemers met een sterke intrinsieke motivatie te selecteren, lijkt af te nemen en er is een geleidelijk verlies van interesse bij de werknemers die in dienst zijn. Er is dus behoefte aan training om een ​​bewuste en strategische functionele verzameling van taken en rollen te verwerven om te voorkomen dat het groeipotentieel wordt verspild. Sociale ondernemingen zijn zich bewust geworden van de noodzaak om hun systeem van kapitalisatie te verbeteren en investeren daarom in onderzoek en motivatie bij werknemers, zodat ze geen toekomst tegemoet gaan waarin overlevingsstrategieën de overhand krijgen boven ondernemingsgericht werken.
Sociale ondernemingen in Italië hebben moeite om samenwerkingsrelaties tot stand te brengen met de diensten sector, met het openbaar bestuur, andere winstgevende ondernemingen in de sector en om nieuwe vormen van het uitvoeren van geïntegreerde projecten te vinden door middel van het opzetten van netwerken. Vooral kleine sociale ondernemingen, die voor het grootste deel uit de regio Calabrië komen, hebben erg veel problemen om relationele processen activeren. De implementatie van sociale ‘lokale systemen’ zou extra economieën kunnen creëren en sociale cohesie veroorzaken, wat onmisbare factoren zijn voor de economische ontwikkeling van de regio. Het implementeren van netwerkcultuur is in feite de weg die moet worden gevolgd: sociaal ondernemerschap zou een echte stimulans voor ontwikkeling kunnen worden en deze regio in staat stellen de grote kloof te overbruggen die het scheidt van de andere regio’s van Italië.

Belemmeringen voor ondernemerschap voor jongeren in het algemeen:
jongeren worden geconfronteerd met belemmeringen voor ondernemerschap op het gebied van sociale attitudes/rolmodellen, gebrek aan vaardigheden, onvoldoende onderwijs in ondernemerschap, gebrek aan werkervaring, geen of te weinig startkapitaal, gebrek aan een netwerk en marktbelemmeringen (OESO / EC, 2012).

Rolmodellen: Jongeren worden beïnvloed door belangrijke rolmodellen zoals hun ouders en leraren, vaak zijn zij zich niet erg bewust zijn van de eisen en kansen die komen kijken bij ondernemerschap. Door dit gebrek aan bewustzijn bij rolmodellen ontstaat er een gebrek aan aanmoediging en ondersteuning voor het ondernemerschap. Een negatieve houding van een belangrijk rolmodel, of zelfs een negatieve sociale houding, kan een belemmering vormen voor de keuze van ondernemen door jongeren.
Gebrek aan vaardigheden: onderwijs- en trainingsprogramma’s richten zich vaak niet genoeg op het ontwikkelen van ondernemersattitudes en -vaardigheden; in plaats daarvan worden de studenten voorbereid op een loopbaan op als werknemer.
Gebrek aan ervaring: een belangrijke en bepalende factor voor het opstarten van een bedrijf en het ondernemerschap bij jongeren is eerdere werkervaring. Jongeren missen echter doorgaans het noodzakelijke levenservaring & financieel en sociaal kapitaal om met succes een nieuw bedrijf te kunnen starten en te runnen. Bovendien hebben jongeren, in vergelijking met ouderen, veel minder kans op leidinggevende of gespecialiseerde industriële kennis die hen zou helpen bij het zelfstandig ondernemerschap.

Te weinig of geen startkapitaal: jongeren hebben doorgaans weinig persoonlijk spaargeld en hebben meer moeite dan volwassenen om externe financiering rond te krijgen. Banken en andere financiers houden doorgaans rekening met kredietverleden, eerdere bedrijfsprestaties en onderpand bij het beoordelen van de aanvragen van potentiële leningen. Ondernemingen die eigendom zijn van jongeren zullen volgens deze criteria als een groter risico naar voren komen.
Gebrek aan een netwerk: door een gebrek aan ervaring op de werkvloer en in het ondernemerschap hebben jongeren in de meeste gevallen beperkte zakelijke netwerken en zakelijk gerelateerd sociaal kapitaal. Als gevolg hiervan hebben ze mogelijk geen toegang tot een bronnen en ideeën die uit een netwerk kan bieden. Het zal voor hen ook moeilijker zijn om “legitimiteit” op te bouwen bij de belangrijkste belanghebbenden (bijv. Financiers, klanten, leveranciers).
Marktbelemmeringen: Jeugdondernemers kunnen te maken krijgen met “discriminatie” van klanten die sceptisch staan ​​tegenover de betrouwbaarheid of kwaliteit van hun producten of diensten. Ook zijn jonge ondernemers eerder geneigd om bedrijfstakken te betreden waar de toegangsdrempels laag zijn, maar de concurrentie (daardoor) ook zeer sterk.
Het is belangrijk om te erkennen dat al deze gebieden met elkaar verband houden. Dit houdt in dat een alomvattende beleidsaanpak ter ondersteuning van jeugdondernemerschap pakketten met de verschillende beleidsinstrumenten moet bieden in plaats van eenmalige oplossingen. Volwassenen in Italië noemden de belangrijkste belemmeringen: onvoldoende kapitaal (17%), een slecht economisch klimaat (14%), een gebrek aan ondernemersvaardigheden (4%), een gebrek aan een zakelijk idee (7%), te moeilijk om gezinsverantwoordelijkheden combineren (9%), het risico op mislukking is te groot (6%), en administratieve moeilijkheden (6%) (EC, 2012). Deze belemmeringen aangegeven door de Italianen zelf, komen veel overeen met het EU-gemiddelde. Er zijn geen gegevens over de belemmeringen voor ondernemerschap die jongeren in Italië tegenkomen.