Προκαταρκτική συνάντηση

Η πρώτη συνάντηση προετοιμασία έγινε στη πόλη  Chisinau, της Μολδαβίας 18-21 Φεβρουαρίου το 2019.
Κάθε εταίρος έστειλε ένα συμμετέχοντα ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος σε όλη την διάρκεια του προγράμματος από κάθε οργανισμό.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε μια σειρά από συμφωνίες σχετικά με:
-Διαχείριση προγράμματος, κανάλια επικοινωνίας, ποιοτικός έλεγχος;
-Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων , υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων;
-Λεπτομερές παρουσιάσεις , συζητήσεις, συμφωνίες για τις κύριες δραστηριότητες του έργου.

This image has an empty alt attribute; its file name is 67606439_883941298647438_5985962213255413760_n.jpg

Συμφωνήθηκε να υλοποιηθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες για επίτευξη του στόχου του προγράμματος:
–  Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μολδαβία;
–  Προσομοίωση κινητικότητας (Job shadowing) σε χώρες της ΕΕ;
–  Τοπικά εργαστήρια;
–  Διαγωνισμοί;
–  νάπτυξη εγχειριδίου;
–   Διαδικτυακή πλατφόρμα;
–   Διεθνές Σεμινάριο στο Βέλγιο;
–   Προβολή του έργου και διάδοσης αποτελεσμάτων;
–  Βιωσιμότητα του έργου και αντίκτυπος;
–  Αξιολόγηση-Q&A.