მოდლოვა

ბიზნესის წარმატებული განვითარება მოლდოვას რესპუბლიკაში შეუძლებელია სათანადო სამართლებრივი ჩარჩოს გარეშე, რომელიც არეგულირებს მეწარმეობის საქმიანობას. ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს მეწარმეობის საქმიანობას, მათ შორის სოციალურ მეწარმეობას, არის მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი „მეწარმეობისა და საწარმოთა შესახებ“. ამის მიხედვით, “სამეწარმეო საქმიანობა” წარმოადგენს წარმოების საქმიანობას, სამუშაოების შესრულებას და მომსახურებების მიწოდებას, რომელსაც მოქალაქეები და მათი ასოციაციები ახორციელებენ დამოუკიდებლად, საკუთარი ინიციატივით, მათი სახელით, საკუთარი რისკის ქვეშ და მათი პატრონაჟული პასუხისმგებლობის ქვეშ. შემოსავლის მუდმივი წყაროს უზრუნველსაყოფად. ”

კანონმდებლობის თანახმად, სამეწარმეო საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს როგორც ფიზიკური პირის(ინდივიდუალური მეწარმე )ასევე იურიდიული პირის მიერ. ყველაზე გავრცელებული ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებია: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; ინდივიდუალური საწარმო; სააქციო საზოგადოება; წარმოების კოოპერატივი; მეწარმე კოოპერატივი; საერთო პარტნიორობა; შეზღუდული პარტნიორობა. ინდივიდუალური მეწარმეებისა და იურიდიული პირების სახელმწიფო რეგისტრაციით უფლებამოსილი დაწესებულება არის საჯარო მომსახურების სააგენტო (იურიდიული განყოფილებების რეგისტრაციისა და ლიცენზირების განყოფილება).

რაც შეეხება სოციალურ მეწარმეობას, 2017 წლის ნოემბერში „მეწარმეობისა და მეწარმეობის შესახებ კანონში “ დაინერგა ცალკეული თავი სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური საწარმოს შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა  2018 წლის 24 ივნისს. ამრიგად, სოციალური მეწარმეობა წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობას, რომლის მთავარი მიზანია სოციალური პრობლემების მოგვარება. სოციალური მეწარმეობის საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს სოციალური საწარმების მიერ, რომლებიც  აქცენტს აკეთებენ  ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე და მოსახლეობის შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზე, ეკონომიკური და სოციალური ერთობლიობის გაძლიერების გზით, მათ შორის, ადგილობრივი თემების დონეზე, დასაქმების განვითარებით. საზოგადოების ინტერესის გათვალისწინებით სოციალური სერვისების  გაძლიერებით.

სოციალური მეწარმეობის საქმიანობის ტიპების ჩამონათვალს ადგენს მთავრობა, საწარმოები ყურადღებას უნდა ამახვილებენ შემდეგ მიმართულებებზე:
•  ნაკლებ განვითარებული მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა და დასაქმება;
• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათი ოჯახების უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა მათი სოციალური აქტიურობაში;

• ნაკლებ განვითარებული ადამიანების დასაქმების შესაძლებლობების ხელშეწყობა შრომითი მედიაციის მომსახურების, ინფორმაციისა და პროფესიონალური კონსულტაციების, ტრენინგებისა და დახმარების გაწევის გზით, სამეწარმეო საქმიანობის დაწყებისას;
• ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობს რეგიონალური განვითარების პოლიტიკის განხორციელებას, მათ შორის, რეგიონებში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეებს შორის დისბალანსების შემცირებას, რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ფინანსური, ინსტიტუციური და ადამიანური შესაძლებლობების გაძლიერებას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას, ორიენტირებულია ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე და  ახდენს მათი ურთიერთქმედების კოორდინირებას ეროვნულ, დარგობრივ და რეგიონულ განვითარების სტრატეგიებსა და პროგრამებთან;
• სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფა და განვითარება, აგრეთვე ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა სოციალური სერვისების განვითარებისა და გაფართოებისთვის;
• გარემოსდაცვითი საქმიანობის ხელშეწყობა;
• ნარჩენების მართვა, მათი შემცირება და მათი მაქსიმალური გამოყენება ეკონომიკურ წრეში, აგრეთვე გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;
• განათლების, კულტურის, ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური დახმარების, კეთილდღეობისა და საზოგადოების განვითარების სფეროებში საქმიანობის განხორციელება, თუ ეს საქმიანობა მიმართულია მხოლოდ ეკონომიკური და სოციალური ერთობის გაძლიერებისკენ და სოციალური ინკლუზიის გაზრდისკენ.

მცირე და საშუალო საწარმოებს (მცირე და საშუალო ბიზნესის) მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, მათი წილი მშპ – ს ფორმირებაში 10% –დან 70% –მდე მერყეობს. მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობა უშუალოდ შეუწყობს ხელს სამუშაო ადგილების შექმნას, კონკურენციის სტიმულირებას, ხელს უწყობს ექსპორტის ზრდას, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნას და განხორციელებას. დიდ საწარმოებთან შედარებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობა უფრო მოქნილია, უფრო სწრაფად რეაგირებს ბიზნესის გარემოში ცვლილებებზე და მზარდი ბაზრის მოთხოვნებზე. მცირე და საშუალო საწარმოები ბიზნესის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა მთელ მსოფლიოში.